Algemene voorwaarden sponsoring Nederlands benefietspel

1.Algemeen
1.1. Dit reglement is van toepassing op de sponsoring van het Nederlands benefietspel. .
1.2. De Algemene Voorwaarden stichting Charity Support   maakt deel uit van dit reglement.
1.3. Sponsoring van het Nederlands benefietspel is mogelijk door particulieren en instellingen zoals bedrijven,goededoelen en vermogensfondsen.
1.4. De sponsors dienen woonachtig of gevestigd te zijn in Nederland. 
1.5. Sponsoring van het Nederlands benefietspel kan alleen op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen sponsor en de stichting Charity Support niet mogelijk.
1.6 De bestemming van de sponsorbijdrage wordt in overleg tussen de sponsor en de stichting Charity Support vastgesteld.
 
2. Informatie
2.1. Via contact kan informatie worden over het sponsoren van een benefietspel. 
2.2. Het verzoek om informatie dient gepaard te gaan met opgave van de naam en adres van de sponsor . 
2.3. Voor het aanmelden kan gebruik worden gemaak van  een  aanmeldingsformulier .

3. Overeenkomst
3.1.In de sponsorovereenkomst wordt onder meer vastgelegd  het te begunstigen goede doel, het sponsorbedrag en de rechten en plichten van de sponsor en de stichting Charity Support in zake de wijze van sponsoring.. 
3.2 De overeenkomst is gebaseerd op het sponsorpakket dat van toepassing is op het moment waarop de overeenkomst door beide vertegenwoordigers is ondertekend. Hiervan kan alleen worden afgeweken met instemming van zowel de sponsor als de stichting Charity Support.
3.3 In de overeenkomst  dient tenmiste 2 maanden voorafgaand aan de startdatum van het benefietspel te worden ondertekend door de wettelijk vertegenwoordiger van de sponsor en  van de stichting Charity Support.

4. Betaling.
4.1. Binnen 10 dagen na ondertekening van de overeenkomst zal de betreffende  factuur naar de sponsor worden gezonden.
4.2. Betaling dient te geschieden  binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur  op rekening NL84INGB0009063934 t.n.v Stichting Charity Support.,onder vermelding van  'sponsoring'.
.