Reglement Nederlands benefietspel

Algemeen
1.1 Met het Nederlands Benefietspel wordt beoogd goededoelenorganisaties te promoten en financieel te steunen.                                                    1.2 De te begunstigen goededoelenorganisatie wordt tenminste een week vooraf aan elk benefietspel op de website bekend gemaakt.                     1.3 Het Nederlands benefietspel bestaat uit een aantal te spelen rondes. Elke ronde bestaat  uit het beantwoorden van de zelfde 10 meerkeuzevragen en dat in een zo kort mogelijke rondetijd.  Elke speler kan meerdere keer een ronde spelen. De gescoorde kortste rondetijd is bepalend voor zijn spelprestatie.
1.4  Een aantal rondes kan gratis worden gespeeld en daarna - indien de speler dat wenst - een aantal rondes mét inleg.
1.5 De inleg vindt plaats via een online betaling, bijvoorbeeld  2,- euro  per ronde. De online betalingen worden overgemaakt op een 'derde rekening' van de stichting Charity Support.
1.6 Met het spelen van het benefietspel kunnen prijzen worden gewonnen. De voorwaarden en de wijze waarop de prijzen kunnen worden gewonnen, worden vastgesteld door de stichting Charity Support. De voorwaarden worden tenminste 3 dagen voorafgaand aan de start van het benefietspel op de website charitysupport.nl bekend gemaakt.   
                                                                                                                                      1.7 Een benefietspel kan in samenwerking met een externe partner worden georganiseerd .De samenwerking zal op basis van een schriftelijke overeenkomst plaatsvinden.                                                                                                                                                                                          1.8 Bij een benefietspel waarbij rondes kunnen worden gespeeld waarvoor een inleg nodig is (ook wel fondswervend benefietspel genoemd), wordt 80% of meer  van de netto-inleg van de spelers maar minimaal 50% van de bruto inleg van de spelers afgedragen aan de te begunstigen goededoelenorganisatie . Het bestuur van de stichting Charity Support bepaalt de bestemming van het overige deel van de inleg.
1.9 Bij een benefietspel waarbij alle rondes zonder inleg kunnen worden gespeeld (ook wel promotioneel benefietspel genoemd)  kan een afdracht aan de goededoelenorganisatie worden vastgesteld die bestaat uit een vooraf door het bestuur van de stichting Charity Support vastgesteld minimaal geldbedrag dat tenminste 10 dagen voorafgaand aan het betreffende benefietspel
op de webpagina charityssupport.nl/spelagenda wordt vermeld.  De betreffende afdracht kan tijdens de looptijd van het benefietspel worden verhoogd maar niet worden verlaagd.               
1.10 De tijden waarop het benefietspel start en sluit worden vermeld op de info-webpagina charitysupport.nl/spelagenda.                                            1.11 Zowel non-profit-organisaties als profit-organisaties kunnen op eigen initiatief de stichting Charity Support verzoeken  het Nederlands benefietspel mede te organiseren. De stichting kan hen daartoe ook uitnodigen.
1.12 De Algemene Voorwaarden Stichting Charity Support    maken deel uit van dit reglement.                                                                                  1.13 Dit reglement wordt door de stichting Charity Support gratis ter beschikking gesteld aan hen die daarom verzoeken.. 
1.14 Alleen het bestuur van de stichting Charity Support kan het regelement benefietspel wijzigen.

Spelwijze 

Artikel 2
2.1 Het benefietspel bestaat  uit het een of meer keer  juist  beantwoorden van  de zelfde 10  meerkeuzevragen die  betrekking hebben op een of meer te begunstigen goede doelen. Een of meer sponsors of donateurs  kunnen  eveneens onderwerp zijn van de 10 vragen en/of antwoorden.  
2.2 Telkens wanneer een meerkeuze-antwoord is geselecteerd wordt met een schot op doel, het gegeven antwoord op juistheid getest. Is het antwoord juist dan wordt een doelpunt gescoord. Is het antwoord niet juist dan houdt de keeper de bal uit het doel en wordt de vraag opnieuw gesteld en het gegeven antwoord wederom op juistheid getest met een schot op doel.
2.3  De kortste tijd om een speelronde van 10 meerkeuzevragen te beantwoorden is bepalend voor het spelresultaat van de speler. 
2.4 De speler die ten opzichte van andere spelers een kortere rondetijd heeft gescoord, heeft een beter spelresultaat behaald .
2.5 Bij spelers met een gelijk spelresultaat ( gelijke kortste rondetijden) prevaleert de speler die de kortse rondetijd het eerst scoorde.
2.6 Een afgebroken speelronde geldt als een volledig gespeelde speelronde.
2.7 Het  aantal te spelen rondes kan worden gemaximeerd.
2.8 Het maximaal aantal te spelen rondes  wordt door de stichting Charity Support  vastgesteld en tenminste 10 dagen vóór de start van het spel op de website www.cjaritysupport.nl/spelagenda bekend gemaakt.
2.9 De volgorde van de gescoorde kortste rondetijden vormen de  highscore-ranglijst. 
2.10 Prijzen kunnen worden  toegekend aan spelers die tenminste een ronde hebben gespeeld.                                                                              2.11 De invloed van  h
et spelresultaat  op de kans om prijswinnaar te worden kan per benefietspel veschillen. De invloed van het spelresultaat op de betreffende kans wordt tenminste 10 dagen vooraf aan de startdatum van het benefietspel op de webpagina charitysupport.nl/spelagenda vermeld.
2.11 De looptijd van het Nederlands benefietspel bedraagt tussen de 2 en 12 weken.

Te begunstigen goede doelen
Artikel 3
3.1. Het te begunstigde goede doel van artkel 1.1 dient in Nederland te zijn gevestigd en door de Nederlandse Belastingdienst te zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (anbi).
3.2 Alleen met instemming van het bestuur van de stichting Charity Support kan van  artikel 3.1 worden afgeweken. Zo kan een beweging die een geen rechtspersoon en geen ANBI is - zoals een beweging die een visie promoot -  met het benefietspel worden begunstigd. 
3.3.Het initiatief voor het organiseren van een  benefietspel kan door de stichting Charity Support worden genomen maar kan ook via  andere instellingen tot stand komen.Zo kunnen zowel non profit-organisaties als profit-organisaties  een verzoek richten tot de stichting Charity Support om in samenwerking met de stichting Charity Support een benefietspel te organiseren. Het bestuur van de stichting Charity Support beslist het verzoek al dan niet te honoreren.
3.4. Het te begunstigen  goede doel is  tenminste 7 keer het onderwerp van de 10 meerkeuzevragen.
3.5 Maximaal 3 sponsors van het benefietspel kunnen het onderwerp zijn van de 10 meerkeuzevragen. 
3.6 
De in artikel 1.7 vermelde afdracht aan de  goededoelenorganisatie  vindt plaats binnen tenminste 21 dagen na  startdatum van het betreffende benefietspel .
 


D
eelname
Artikel 4 


4.1 Deelname aan het Nederlands benefietspel  staat open voor elk natuurlijk persoon die ouder is dan 18 jaar, woonachtig is in Nederland, beschikt over een identiteitsbewijs ,eigenaar is van een in Nederland functionerend  e-mailadres en beschikt over een  bankrekening dat op zijn naam staat.
4.2 Om het Nederlands benefietspel te kunnen spelen zal de speler zich (één keer) moeten registeren omdat het spelresultaat is gekoppeld aan de individuele speler. De registratiegegevens van deelnemers aan het Nederlands benefietspel bestaan uit (1) zijn naam zoals die voorkomt op zijn bankrekening waarop de eventuele prijs moet worden overgemakt (2) zijn e-mailadres en (3) zijn gekozen  wachtwoord. Deze gegevens worden opgeslagen in de databank van het Nederlands benefietspel. 
4.3 Een deelnemer mag  maximaal één keer geregistreerd staan.
4.4 Mocht blijken dat hij zich op oneigelijke gronden heeft geregistreerd dan vervallen zijn aanspraken op  het winnen van prijzen.
4.5 Conforn de privacy statement zullen de registratiegegevens  alleen worden gebruikt voor de operationele procesvoering van het benefietspel.
4.6  Een speler kan - via de button 'testen' - zonder registratie testen of hij voldoende geïnformeerd is over de spelregels van het Nederlands benefietspel.                                                                                                                                                                                                                      
4.7 Op de website benefietspel.nl en op de bijbehorende info-website charitysupoort.nl zullen alleen een aantal initialen van de naam van de geregitreerde  worden gepresenteerd.


High score-ranglijst 
Arikel 5 
5.1  Op de website benefietspel.nl  wordt  op basis van de gescoorde spelresultaten een  highscore-ranglijst gepresenteerd. De  volgorde op de ranglijst wordt bepaald door de gescoorde kortste rondetijden  van de spelers.  Hoe korter de gescoorde kortste rondetijd, des te hoger de plaats op de ranglijst. 
De  plaats van een spelers op de highscore-ranglijst zal  zakken  zoda een andere speler een beter resultaat scoort
5.2 Het aantal spelers dat op de highscore-ranglijst wordt geplaatst is beperkt. Het te plaatsen  aantal  wordt tenminste 10 dagen vooraf aan de startdatum van het benefietsel vermeld op de infopagina charitysupport.nl /spelagengda.
5.3 Op de highscore-ranglijst worden van elke geplaatste speler zijn spelresultaat vermeld..

Prijswinnaars
Artikel 6
6.1 De prijswinnaars worden binnen 10 dagen na de sluitingsdatum van het benefietpel vermeld op de infopagina charitysupport.nl/prijswinnaars. Zij blijven tenminste 3 maanden op de infopagia staan.
6.2 De prijswinnaars worden binnen 10 dagen via hun opgegeven  e-mail in kennis gesteld van hun prijs.Wordt na de kennisgeving na 1 maand geen reactie ontvangen dan vervalt de aanspraak op de prijs.
6.3 Bij de kennisgeving zoals bedoeld in artikel 6.2 , wordt tevens aan de prijswinnaar gevraagd aan de stichting Charity Support op te geven: het nummer van de bankrekening waarop de prijs kan worden overgemaakt.
6.4 Ter zekerheidsstelling dat de prijs ten goede komt aan de rechtmatige prijswinnaar kan van de prijswinnaar worden vereist -  onder meer ter controle van de tenaamstelling van zijn bankrekening - 1 euro over te maken  op een rekening van de stichting Charity Support. De prijswinnaar ontvangt de betaalde 1 euro terug  bij de afdracht van de prijs aan de prijswinnaar, tenzij de tenaamstelling niet overeenkomt met de geregistreerde naam van de prijswinnaar. In geval 1 maand na kennisgeving van de vereiste overschrijving nog geen betaling van 1 euro heeft plaatsgevonden vervallen de aanspraken van de prijswinnaar.
6.5 In geval de tenaamstelling niet overeenkomt met de geregisteerde naam van de prijswinnaar vervallen de aanspraken van de prijswinnaar op de betreffende  prijs.
6.6 Vervallen prijzen komen ten goede aan het de benificient van het betreffende benefietspel.