Reglement Nederlands benefietspel

Algemeen
1.1 Het Nederlands Benefietspel heeft tot doel  goede doelen te promoten en financieel te steunen. Het te begunstigen goede doel wordt tenminste een week vooraf aan elk benefietspel op de website bekend gemaakt.                                                                                                                         1.2 Het Nederlands benefietspel bestaat uit een aantal te spelen rondes. Elke ronde bestaat  uit het beantwoorden van de zelfde 10 meerkeuzevragen en dat in een zo kort mogelijke rondetijd.  Elke speler kan meerdere keer een ronde spelen. De gescoorde kortste rondetijd is bepalend voor zijn spelprestatie.
1.3 Voor het spelen van een ronde moet al dan niet een online inleg worden betaald. Zo kan bijvoorbeeld eerst een beperkt aantal  aantal rondes gratis worden gespeeld en daarna - indien de speler dat wenst - een aantal rondes mét inleg.
1.4 De inleg vindt plaats via een online betaling, bijvoorbeeld  3,- euro  per ronde. De online betalingen worden overgemaakt op de derde rekening van de stichting Charity Support.                                                                                                                                                                                       1.5 Een benefietspel kan in samenwerking met een externe partner worden georganiseerd alvorens  een sponoring en/of donatie te accepterenaniseerd.De samenwerking zal op basis van een schriftelijke overeenkom                                                                                                    1.7 Tenminste 80% of meer  van de inleg van de spelers wordt afgedragen aan de te begunstigen goededoelenorganisatie met inachtneming van een minimale  afdracht die gelijk is aan een vooraf vastgestelde geldbedrag dat tenminste 10 dagen voorafgaand aan het betreffende benefietspel op infopagna charityssupport.nl/spelagenda wordt vermeld.                
1.8 De tijden waarop het benefietspel start en sluit worden vermeld op de webpagina charitysupport.nl/spelagenda.                                                   1.9 Zowel non-profit-organisaties als profit-organisaties kunnen op eigen initiatief of op uitnodiging van de stichting Charity Support  het Nederlands benefietspel mede organiseren. In geval zij daartoe zelf het initiatief nemen dienen zij  aan de Stichting Charity Support een verzoek te richten om in samenwerkig met de stichting Charity Support, een benefietspel te organiseren.                                                                                             1.10 De Algemene Voorwaarden Stichting Charity Support    maken deel uit van dit reglement.                                                                                  1.11 Dit reglement wordt door de stichting Charity Support gratis ter beschikking gesteld aan hen die daarom verzoeken.. 
1.12 Alleen het bestuur van de stichting Charity Support kan deze spelregels wijzigen.

Spelwijze 

Artikel 2
2.1 Het benefietspel bestaat  uit het een of meer keer  juist  beantwoorden van  10  meerkeuzevragen die  betrekking hebben op een of meer te begunstigen goede doelen. Ook een of meer sponsors of donateurs  kunnen  onderwerp zijn van de 10 vragen en/of antwoorden.  
2.2 Telkens wanneer een meerkeuze-antwoord is geselecteerd wordt met een schot op doel, het gegeven antwoord op juistheid getest. Is het antwoord juist dan wordt een doelpunt gescoord. Is het antwoord niet juist dan houdt de keeper de bal uit het doel en wordt de vraag opnieuw gesteld en het gegeven antwoord wederom op juistheid getest met een schot op doel.
2.3  De kortste tijd om een speelronde van 10 meerkeuzevragen te beantwoorden is bepalend voor het spelresultaat van de speler. 
2.4 De speler die ten opzichte van andere spelers een kortere rondetijd heeft gescoord, heeft een beter spelresultaat behaald .
2.5 Bij spelers met een gelijk spelresultaat ( gelijke kortste rondetijden) prevaleert de speler die de kortse rondetijd het eerst scoorde.
2.6 Een afgebroken speelronde geldt als een volledig gespeelde speelronde.
2.7 Het  aantal te spelen rondes kan worden gemaximeerd.
2.8 Het maximaal aantal te spelen rondes  wordt door de stichting Charity Support  vastgesteld en tenminste 10 dagen vóór de start van het spel op de website www.cjaritysupport.nl/spelagenda bekend gemaakt.
2.9 De volgorde van de gescoorde kortste rondetijden vormen de  highscore-ranglijst. 
2.10 Prijzen worden via een verloting toegekend aan spelers die tenminste een ronde hebben gespeeld.                                                                      2.11 De invloed van  h
et spelresultaat  op de kans om prijswinnaar te worden kan per benefietspel veschillen. De invloed van het spelresultaat op de betreffende kans wordt tenminste 10 dagen vooraf aan de startdatum van het benefietspel op de webpagina charitysupport.nl/spelagenda vermeld.
2.11 De looptijd van het Nederlands benefietspel bedraagt tussen de 2 en 12 weken.

Te begunstigen goede doelen
Artikel 3
3.1. Het te begunstigde goede doel dient in Nederland te zijn gevestigd en door de Nederlandse Belastingdienst te zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (anbi).
3.2 Alleen met instemming van het bestuur van de stichting Charity Support kan van  artikel 3.1 worden afgeweken. 
3.3.Het initiatief voor het organiseren van een  benefietspel kan door de stichting Charity Support worden genomen maar kan ook via  andere instellingen tot stand komen.Zo kunnen zowel non profit-organisaties als profit-organisaties  een verzoek richten tot de stichting Charity Support om in samenwerking met de stichting Charity Support een benefietspel te organiseren. Het bestuur van de stichting Charity Support beslist het verzoek al dan niet te honoreren.
3.4. Het te begunstigen  goede doel is  tenminste 7 keer het onderwerp van de 10 meerkeuzevragen.
3.5 Maximaal 3 sponsors van het benefietspel kunnen het onderwerp zijn van de 10 meerkeuzevragen. 
3.6 
De in artikel 1.7 vermelde afdracht aan de  goededoelenorganisatie  vindt plaats binnen tenminste 21 dagen na  startdatum van het betreffende benefietspel .
 


D
eelname
Artikel 4 


4.1 Deelname aan het Nederlands benefietspel  staat open voor elk natuurlijk persoon die ouder is dan 18 jaar, woonachtig is in Nederland, beschikt over een identiteitsbewijs ,eigenaar is van een in Nederland functionerend  e-mailadres en beschikt over een  bankrekening dat op zijn naam staat.
4.2 Om het Nederlands benefietspel te kunnen spelen zal de speler zich (één keer) moeten registeren omdat het spelresultaat is gekoppeld aan de individuele speler. De registratiegegevens van deelnemers aan het Nederlands benefietspel bestaan uit (1) zijn naam zoals die voorkomt op zijn bankrekening waarop de eventuele prijs moet worden overgemakt (2) zijn e-mailadres en (3) zijn gekozen  wachtwoord. Deze gegevens worden opgeslagen in de databank van het Nederlands benefietspel. 
4.3 Mocht blijken dat hij zich op oneigelijke gronden heeft geregistreerd dan vervallen zijn aanspraken op  het winnen van prijzen.
4.4 Conforn de privacy statement zullen de registratiegegevens  alleen worden gebruikt voor de operationele procesvoering van het benefietspel.
4.5  Een speler kan - via de button 'testen' - zonder registratie testen of hij voldoende geïnformeerd is over de spelregels van het Nederlands benefietspel.                                                                                                                                                                                                                      
4.6 Op de website benefietspel.nl en op de bijbehorende info-website charitysupoort.nl zullen alleen de initialen van de namen van de spelers worden gepresenteerd.


High score-ranglijst 
Arikel 5 
5.1  Op de website benefietspel.nl  wordt  op basis van de gescoorde spelresultaten een  highscore-ranglijst gepresenteerd. De  volgorde op de ranglijst wordt bepaald door de gescoorde kortste rondetijden  van de spelers.  Hoe korter de gescoorde kortste rondetijd, des te hoger de plaats op de ranglijst. 
De  plaats van een spelers op de highscore-ranglijst zal  zakken  zoda een andere speler een beter resultaat scoort
5.2 Het aantal spelers dat op de highscore-ranglijst wordt geplaatst is beperkt. Het te plaatsen  aantal  wordt tenminste 10 dagen vooraf aan de startdatum van het benefietsel vermeld op de infopagina charitysupport.nl /spelagengda.
5.3 Op de highscore-ranglijst worden van elke geplaatste speler zijn spelresultaat vermeld..

Prijswinnaars
Artikel 6
6.1 De prijswinnaars worden binnen 10 dagen na de sluitingsdatum van het benefietpel vermeld op de infopagina chatitysupport.nl/prijswinnaars. Zij blijven tenminste 3 maanden op de infopagia staan.
6.2 De prijswinnaars worden binnen 10 dagen via hun opgegeven  email in kennis gesteld van hun prijs.Wordt na de kennisgeving na 1 maand geen reactie ontvangen dan vervallen de aanspraak op de prijs.
6.3 Vervallen prijzen komen ten goede aan het de benificient van het betreffende benefietspel.