Reglement Nederlands benefietspel

Artikel 1
Algemeen 
1.1 De  'Algemene voorwaarde Nederlands benefietspel zijn op dit Reglement van toepassing.                                                                                  

1.2 De start- en sluitingsdatum van een benefietspel vormen de aanduiding van een specifiek benefietspel, bijvoorbeeld: het  'Nederlands benefietspel 1-1-20 t/m 31-1-20 . De aanduiding kan worden uitgebreid met de naam van het te steunen goede doel. 
1.4 Alleen het bestuur van de stichting Charity Support kan dit Reglement wijzigen.                                                                      
1.5 Dit reglement wordt door de stichting Charity Support gratis ter beschikking gesteld aan hen die daarom verzoeken. 

Artikel 2
Spelconcept 
2.1 Het Nederlands benefietspel bestaat uit een aantal te spelen rondes. Elke ronde bestaat  uit het beantwoorden van 10 benefietspelvragen. Bij elke vraag  kan de speler kiezen  uit 4  gepresenteerde antwoorden, waarvan er één juist is. De beste spelprestatie wordt geleverd door de 10 vragen in een zo kort mogelijke tijd juist te beantwoorden. Elke speler kan meerdere keer een ronde van dezelfde10 benefietspelvragen beantwoorden De gescoorde kortste rondetijd van al zijn gespeelde rondes is bepalend voor zijn spelprestatie. 
2.2  De spelprestatie is van invloed op het winnen van een prijs.
2.3 Telkens wanneer een meerkeuze-antwoord is geselecteerd wordt met een schot op doel, het gegeven antwoord op juistheid getest. Is het antwoord juist dan wordt een doelpunt gescoord. Is het antwoord niet juist dan houdt de keeper de bal uit het doel en wordt de vraag opnieuw gesteld en het gegeven antwoord wederom op juistheid getest met een schot op doel.
2.4 Tenminste 7 van de 10  benefietspelvragen hebben betrekking  op het te begunstigen goede doel. Maximaal 3 van de 10 benefietspelvragen kunnen betrekking hebben op een of meer sponsors of donateurs van het benefietspel.
2.5 De speler die ten opzichte van andere spelers een kortere rondetijd heeft gescoord, heeft een beter spelresultaat behaald. 
2.6 Bij spelers met een gelijk spelresultaat ( gelijke kortste rondetijden) prevaleert het spelresultaat van de speler die de kortse rondetijd het eerst scoorde.
2.6 Een afgebroken speelronde geldt als een volledig gespeelde speelronde.
2.7 Het  aantal te spelen rondes kan worden gemaximeerd. 
2.8 Het maximaal aantal te spelen rondes  wordt door de stichting Charity Support  vastgesteld en tenminste 10 dagen vóór de start van het spel op de website charitysupport.nl vermeld.
2.9 De  gescoorde kortste rondetijden  zijn bepalend voor de volgorde van de spelers op de highscore-ranglijst. 
2.10 Prijzen kunnen worden  toegekend aan spelers die tenminste een ronde hebben voltooid.                                                                                2.11 De invloed van  de gescoorde spelprestatie  op de kans om prijswinnaar te worden kan per benefietspel verschillen. Informatie over de invloed wordt tenminste 10 dagen vooraf aan de startdatum van het benefietspel op de website charitysupport.nl vermeld.
2.11 De looptijd van het Nederlands benefietspel bedraagt tussen de 2 en 12 weken.
2.12 Een speciale versie van het Nederlands benefietspel is het 'promotionele benefietspel'. Bij het promotionele  benefietspel wordt voldaan  aan de van overheidswege vastgestelde 'Gedragscode promotionele kansspelen 2014'.    
                                                                                                              

Artikel 3
Te begunstigen goede doelen
3.1. Het te begunstigde goede doel dient in Nederland te zijn gevestigd en door de Nederlandse Belastingdienst te zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (anbi). 
3.2 Alleen met instemming van het bestuur van de stichting Charity Support kan van  artikel 3.1 worden afgeweken. 
3.3 De goededoelenorganisatie die met het benefietspel wordt begunstigd, wordt tenminste een week vooraf aan de startdatum van elk benefietspel op de website bekend gemaakt. 
3.4.Het initiatief voor het organiseren van een  benefietspel kan door een particulier of een externe instelling ( zoals een goed doel en een bedrijf) worden genomen. Het bestuur van de stichting Charity Support kan zonder opgave van reden een dergeijk verzoek al dan niet honoreren.  
3.5. Het te begunstigen  goede doel is  tenminste 7 keer het onderwerp van de 10 benefietspelvragen. De overige 3 vragen kunnen onderwerp zijn van sponsors en/of donateurs die het benietspel steunen.  

Artikel 4                                                                                                                                                                                                                    Spelers-inleg
4.1 Met het benefietspel kan een aantal rondes gratis worden gespeeld  waarna  - indien de speler dat wenst - een of meer extral rondes kunnen worden gespeeld waarvoor per ronde een inleg van de speler nodig is.                                                                                                                      4.2 Spelers kunnen als inleg voor het spelen van een of meer rondes , online geld overmaken - via  de Payment Service Provider Buckaroo bv -  op de 'derde rekening' van de stichting Charity Support.  
4.3 Op de rechtsrelaties tussen enerzijds de Payment Service ProviderBuckeroo bv en de Speler en anderzijds de Payment Service Provider Buckeroo bv en het Begunstigde Goede doel zijn de voorwaarden voor dienstverlening van de Payment Service Provider van toepassing.                4.4 Eenmaal gestorte geldovermakingen kunnen niet  worden teruggevorderd. 
4.5 Aan het aantal te spelen rondes met inleg kan een maximum worden verbonden. 
4.6 Het maximum wordt vastgesteld door de stichting en wordt tenminste 10 dagen vooraf aan de startdatum  van het benefietspel bekendgemaakt.
4.7 Het maximum genoemd in artikel 6.4 kan tijdens de looptijd van het benefietspel niet worden gewijzijgd.
 

Artikel 5
Afdracht
5.1  80% of meer van de netto-inleg  wordt afgedragen aan de te begunstigen goededoelenorganisatie . Het bestuur van de stichting Charity Support bepaalt de bestemming van het overige deel van de netto inleg.
5.2  Tenminste 50% van de bruto inleg van de spelers wordt afgedragen aan de te begunstigen goededoelenorganisatie. 
5.3 De afdracht aan de  goededoelenorganisatie  vindt plaats binnen tenminste 21 dagen na  de sluitingsdatum van het betreffende benefietspel.
5.4 Tenminste 10 dagen voorafgaand aan de startdatum van het benefietspel kan 
op de webpagina charityssupport.nl, een minimale financiële steun worden bekendgemaakt die aan het te begunstigen goede doel zal worden uitbetaald. De Stichting Charity Support staat garant voor de uitbetaling van het genoemde geldbedrag. 
5.5 De in artikel 5.4 vermelde minimale financiële steun kan tijdens de looptijd van het benefietspel worden verhoogd maar niet worden verlaagd. 

Artikel 5  
Deelname
5.1 Deelname aan het Nederlands benefietspel  staat open voor elk natuurlijk persoon die 18 jaar of ouder is, woonachtig is in Nederland, beschikt over een identiteitsbewijs ,eigenaar is van een in Nederland functionerend  e-mailadres en beschikt over een  bankrekening dat op zijn naam staat.
5.2 Om het Nederlands benefietspel te kunnen spelen zal de speler zich (één keer) moeten registeren omdat het spelresultaat is gekoppeld aan de individuele speler. De registratiegegevens van deelnemers aan het Nederlands benefietspel bestaan uit (1) zijn naam zoals die voorkomt op zijn bankrekening waarop de eventuele prijs moet worden overgemakt (2) zijn e-mailadres en (3) zijn gekozen  wachtwoord. Deze gegevens worden opgeslagen in de databank van het Nederlands benefietspel. 
5.3 Op zowel de website benefietspel.nl als op de bijbehorende info-website charitysupoort.nl zullen van de prijswinnaars alleen der  initialen van de naam van de geregitreerde  worden gepresenteerd.
5.4 Een deelnemer mag  maximaal één keer geregistreerd staan.
5.5 Mocht blijken dat een spelerj zich op oneigelijke gronden heeft geregistreerd dan vervallen zijn aanspraken op  het winnen van prijzen.
5.6 Conforn de privacy statement zullen de registratiegegevens  alleen worden gebruikt voor de operationele procesvoering van het benefietspel.
5.7 Een speler kan tijdens de looptijd van het benefietspel, zich testen of hij voldoende geïnformeerd is over de spelregels van het Nederlands benefietspel. Registratie is hiervoor niet veteist. 
                                                                                                                                                              

Arikel 6 
High score-ranglijst 
6.1  Op de website benefietspel.nl  wordt  op basis van de gescoorde spelprestaties een  highscore-ranglijst gepresenteerd. De  volgorde op de ranglijst wordt bepaald door de gescoorde kortste rondetijden  van de spelers.  Hoe korter de gescoorde kortste rondetijd, des te hoger de plaats op de ranglijst. 
De  plaats van een spelers op de highscore-ranglijst  zakt  zoda een andere speler een beter spelresultaat scoort
6.2 Het aantal spelers dat op de highscore-ranglijst wordt geplaatst is beperkt. Het te plaatsen  aantal  wordt tenminste 10 dagen vooraf aan de startdatum van het benefietspel vermeld op de iwebsite charitysupport.nl .
6.3 Op de highscore-ranglijst wordt van elke geplaatste speler de initialen van zijn naam en zijn spelresultaat vermeld.
6.4 De high score- ranglijst kan tijdens de looptijd van het benefietspel door de spelrs worden geraadpleegd.
6.5 Na de sluitingsdatum van het benefietsel is de highscore-ranglijst tenminste  1 maand raadplegen op  website charitysupport.nl

Artikel 7
Prijzen
7.1 Met het spelen van het benefietspel kunnen prijzen worden gewonnen.
7.2 Goud- zilver- en brons-prijzen kunnen worden gewonnen. Welke prijzen een speler kan winnen hangt af van de spelprestatie van de speler .
7.3 De criteria waarmee de prijzen  kunnen worden gewonnen, worden vastgesteld door de stichting Charity Support en worden  tenminste 10 dagen voorafgaand aan de start van het benefietspel op website charitysupport.nl bekend gemaakt. 
              
7.4 De prijswinnaars worden binnen 10 dagen na de sluitingsdatum van het benefietpel gedurende tenminste 1 maand vermeld op de website charitysupport.nl. 
7.5 De prijswinnaars worden binnen 10 dagen - via hun opgegeven  e-mail - in kennis gesteld van hun prijs. 
7.6 Door de Stichting Charity Support  wordt  aan de prijswinnaar gevraagd het nummer van de bankrekening op te geven waarop de prijs kan worden overgemaakt. Wordt na 1 maand nog geen reactie ontvangen dan vervalt de aanspraak op de prijs. 
7.7 Ter zekerheidsstelling dat de prijs ten goede komt aan de rechtmatige prijswinnaar kán - bij onduidelijkheid over de de tenaamstelleing van zijn bankrekening - worden gevraagd 1 euro over te maken  op een rekening van de stichting Charity Support. De prijswinnaar ontvangt de betaalde 1 euro terug  bij de afdracht van de prijs aan de prijswinnaar. In geval 1 maand na kennisgeving van de vereiste overschrijving van 1 euro nog geen betaling heeft plaatsgevonden vervallen de aanspraken van de prijswinnaar.
7.8 Vervallen prijzen komen ten goede aan het te begunstigen goede doel .