Reglement Nederlands benefietspel(0ud)

Algemeen 

1.1 
 Het benefietspelconcept  kent een promotionele versie en een steunwervende versie.
1.2 De p
romotionele versie is gratis te spelen en heeft tot doel  het promoten van een maatschappelijke instelling en/of maatschappeleijke visie.
1.3 De steunwervende versie heeft tot doel het promoten én financieel steunen van een of meer goede doelen en kan worden gespeeld na betaling van een online inleg door de speler.

1.4 Het spelen van het promotionele spel schept geen financiële verplichtingen voor de speler.
1.5 Het promotionele spel en het fondswervend spel  kunnen afzonderlijk maar ook aaneensluitend worden gespeeld.
1.6 De spelers van een steunwervend benefietspel  kunnen een aantal rondes spelen waavoor een online inleg nodig is..
1.7 Gestreefd wordt teminste 80% van de opbrengst (inkomsten minus kosten) af te dragen aan de te begunstigen goededoelenorgamisatie(s).

1.8  De looptijd van het Nederlands benefietspel  begint op de startdatum om 8.00 uur en sluit op de sluitingsdatum om  22.00 uur.  De datums worden vermeld op de website van het benefietspel onder 'spelagenda'. 
1.9 Het initiatief voor het organiseren van een  benefietspel kan door de stichting Charity Support worden genomen maar ook door andere instellingen. Zo kunnen zowel non proft-organisaties als profit-organisaties  een verzoek richten tot de stichting Charity Support om in samenwerking met de stichting Charity Support een benefietspel te organiseren. Het bestuur van de stichting Charity Support neemt de beslissing het verzoek al dan niet te honoreren. De samenwerking zal op basis van een schriftelijke overeenkomst worden gesloten.
1.10 De Algemene Voorwaarden Stichting Charity Support  maakt deel uit van dit Reglement.
1.11 Dit reglement wordt door de stichting Charity Support gratis ter beschikking gesteld aan hen die daarom verzoeken.. 

Spelwijze 

Artikel 2
2.1 Zowel het promotionele als steunwervende benefietspel  bestaat uit het - een of meer keer - juist  beantwoorden van een ronde van 10  meerkeuzevragen die onder meer betrekking hebben op een of meer te begunstigen goede doelen. Ook een of meer sponsors van het betreffende Nederlands benefietspel kunnen als onderwerp deel uitmaken van de 10 vragen en/of antwoorden.  
2.2 Een speler kan - al dan niet gratis - meerdere keer de 10 vragen beantwoorden. De kortste tijd om een ronde van 10 vragen te beantwoorden bepaalt het spelresultaat van de speler.  Het spelresultaat van de speler is van belang voor het winnen van een van de prijzen. 
2.3 Met het promotionele benefietspel zijn gratis promotionele prijzen te winnen.
2.4 Met het steunwervende benefietspel zijn highscore-prijzen te  winnen. In geval de speler extra  rondes wenst te spelen wordt v8n de speler een online donatie  gevraagd Na een  online betaling van bijvoorbeeld 3, 5 of 8 euro, kan de speler naar ratio een aantal  ronden spelen. Dit biedt  de speler de mogelijkheid  zijn  kortste rondetijd  te verbeteren door extra ronden te spelen. De online betalingen worden overgemaakt op de derde rekening van de stichting Charity Support.
2.5 Telkens wanneer een meerkeuze-antwoord is geselecteerd wordt met een schot op doel, het gegeven antwoord op juistheid getest. Is het antwoord juist dan wordt een doelpunt gescoord. Is het antwoord niet juist dan houdt de keeper de bal uit het doel en wordt de vraag opnieuw gesteld en het gegeven antwoord wederom op juistheid getest met een schot op doel.
2.6 De speler die ten opzichte van andere spelers  een kortere rondetijd heeft gescoord, heeft een beter spelresultaat behaald . Hoe korter de gescoorde rondetijd  hoe hoger dat de speler staat op de Highscore lijst .
2.7 Een afgebroken speelronde geldt als een volledig gespeelde ronde.
2.8 Het maximale aantal te spelen betaalde rondes is gemaximeerd met het doel dat het maximaal aantal te spelen  ronden voor alle spelers gelijk is. Bovendien wordt met het gestelde maximum het spel extra spannend en wordt te kostbaar obsessief spelen tegengegaan.
2.9
Het maximaal aantal te spelen ronden wordt door de stichting Charity Support vastgesteld en tenminste twee weken vóór de start van het spel op de website bekend gemaakt. 

2.10 Bij het Nederlands benefietspel is het spelresultaat van de speler van belang voor het winnen van een prijs.. De relatie tussen de spelprestatie en de te winnen prijs  wordt tenminste 2 weken vooraf aan de startdatum van het benefietspel vermeld op de website .
2.11 Bij  spelers met een gelijk spelresultaat ( gelijke kortste rondetijden) prevaleert de speler die de kortse rondetijd het eerst scoorde.
2.12 Zowel bij het promotionele als het steunwervende  benefietspel kan de speler aan de hand van een testspel geïnformeerd worden over de  wijze waarop het beantwoorden van de vragen plaatsvindt en de speler tevens zijn kennis  kan testen inzake het reglement van het benefietspel.


Te begunstigen goede doelen
Artikel 3
3.1.Het Nederlands Benefietspel heeft tot doel  goede doelen te promoten en/of financieel te steunen. Het te begunstigen goede doel wordt tenminste een week vooraf aan elk benefietspel op de website bekend gemaakt. 
3.2. Het  te begunstigde goede doel moet in Nederland zijn gevestigd en door de Nederlandse Belastingdienst zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen (anbi's). Alleen met instemming van het bestuur van de stichting Charity Support kan van dit artikel worden afgeweken. 
3.3.Het initiatief voor het organiseren van een  benefietspel kan door de stichting Charity Support worden genomen maar ook door andere instellingen. Zowel non proft-organisaties als profit-organisaties kunnen een verzoek richten tot de stichting Charity Support om in samenwerking met de stichting Charity Support een benefietspel te organiseren. Het bestuur van de stichting Charity Support neemt de beslissing het verzoek al dan niet te honoreren.
3.4.Het te begunstigen  goede doel wordt tenminste 5 keer als onderwerp in de 10 vragen opgenomen. Behalve het  goede doel  kunnen  maximaal 2 sponsors  als onderwerp van de 10 vragen en antwoorden worden gepresenteerd.
3.5. Bij steunwervende benefietspellen streeft de stichting Charity Support  er naar tenminste 80%  van de opbrenst (inkomsten minus kosten) te bestemmen voor het steunen van  het (de) te begunstigen goed doel(en). 
3.6. De Stichting Charity Support draagt er zorg voor dat alle  online betalingen binnen 1 maand na sluiting van het betreffende benefietspel, worden overgedragen aan het(de) betreffende  goede doel(en). 

Deelname
Artikel 4
4.1. Deelname aan het Nederlands benefietspel staat open voor elk natuurlijk persoon die ouder is dan 18 jaar, woonachtig is in Nederland en beschikt over een identiteitsbewijs en een in Nederland functionerend  e-mailadres. 
4.2. Om het Nederlands benefietspel  te kunnen spelen zal de speler zich (één keer) moeten registeren omdat het spelresultaat is gekoppeld aan de individuele speler. De registratiegegevens van de deelnemers aan het Nederlands benefietspel bestaan uit (1) zijn naam óf de initialen van zowel zijn voornamen als zijn achternaam (2) zijn e-mailadres en (3) het wachtwoord van de speler. Deze gegevens worden opgeslagen in de databank van het Nederlands benefietspel. 
4.3 De gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de operationele procesvoering van het benefietspel. 

Promotionele prijzen
Artikel 5
5.1 Binnen het kader van het promotionele benefietspel kunnen gratis  'promotinele  prijzen' worden gewonen op basis van het gescoorde spelresultaat cq de gescoorde kortste rondetijd van de speler. Hoe korter zijn gescoorde rondetijd des te hoger de te winnen prijs.
5.2 De promotionele prijzen  kunnen ook worden verloot onder de spelers waarvan zijn spelresultaat  en/of zijn leeftijd  tot een bepaalde categorie behoort. 
5.3 De te winnen promotionele  prijzen worden op de website van het Nederlands benefietspel bekend gemaakt vanaf tenminste 10 dagen voorafgaand aan de startdatum van het spel tot 10 dagen na de sluitingsdatum van het spel.  
5.5 Promotionele prijzen  worden gefinancierd door sponsors (bedrijven,instellingen en particulieren) en/of door de stichting Charity Support
5..6 Bij een aanmelding met onjuiste of onvolledige gegevens vervalt het recht op het winnen van een categorieprijs. Bestuursleden en commissieleden van de stichting Charity Support  zijn uitgesloten van mededinging naar een promotionele prijs.
5.7 Mocht een speler bij een zelfde benefietspel meer dan een prijs hebben gewonnen dan wordt alleen zijn hoogste prijs uitgekeerd.


Highscore-prijzen 
Arikel 6 
6.1  Binnen het kader van het  steunwervend benefietspel kunnen op basis van het behaalde spelresultaat cq de gecoorde kortste rondetijd, 'highscore-prijzen' worden gewonnen.
6.2 Een aantal spelers met de beste spelresultaten wordt geplaatst op de 'Highscorelijst'.  De  plaats op de Highscorelijst wordt bepaald in volgorde van de gescoorde  kortste rondetijd. 
6.3 De voorletter van de eerste voornaam en van de achternaam van de spelers en de door hen gescoorde kortste rondetijden worden vermeld op de  Highscorelijst. Per rangplaats worden de bijbehorende  highscore-prijzen gepresenteerd. Niet alle highscore-rangplaatsen behoeven gepaard te gaan met een bijbehorende prijs. 

6.4
Bij gelijke spelresultaten prevaleert de speler die de betreffende  kortste rondetijd het eerst heeft behaald.

6.5 Gedurende de gehele  looptijd van het spel is aan de hand van de highscorelijst te zien welke spelers op dat moment de rangplaatsen bezetten.
6.6 De ranglijst van de highscorelijst is definitief op het sluitingsmoment van het betreffende spel.
6.7.  De highscore-prijzen worden gefinancierd door sponsors (bedrijven,instellingen en particulieren) ,donateurs en/of door de stichting Charity Support.

6.8  De te winnen highscore-prijzen vereisen de instemming van de stichting Charity Support.

6.9 De te winnen highscore-prijzen worden op de website van het benefietspel bekend gemaakt,vanaf tenminste 10 dagen voorafgaand aan de startdatum van het spel tot 10 dagen na de sluitingsdatum van het spel. 
6.10 Bij een aanmelding voor deelname aan een benefietspel met onjuiste of onvolledige gegevens vervalt de toekenning van de High score-prijs. Bestuursleden en commissieleden van de stichting Charity Support  zijn uitgesloten van mededinging naar promotionele en high score-prijzen.


Prijswinnaars

Artikel 7
7.1 Elke prijswinnaar  wordt  binnen 10 dagen na de sluitingdsdatum van het benefietspel, via zijn of haar e-mailadres geïnformeerd over de gewonnen prijs of prijzen die gedurende tenminste een maand voor de prijswinnaar  beschikbaar wordt gehouden.
7.2  De  gewonnen geldprijs  wordt door de stichting Charity Support, binnen een maand na de sluitingsdatum van het benefietspel, op de bankrekening van de prijswinnaars  overgemaakt. Het nummer van de betreffende bankrekening dient de prijswinnaar aan de Stichting te verstrekken. De naam van de rekeninghouder  dient overeen te komen met de  naam die de prijswinnaar bij zijn of haar registratie heeft opgegeven.
7.3 Mocht 1 maand na de sluitingsdatum van het betreffende benefietspel  nog geen of onvoldoende reactie van de prijswinnaar zijn ontvangen dan vervalt de aan hem of haar toegekende prijs of prijzen. Vervallen prijzen worden toegekend aan de stichting Charity Support..
7.4 Prijwinnaars worden alleen zij van wie  de geregistreerde gegevens niet in strijd zijn met de gegevens van het  betreffende paspoort, rijbewijs en/of identiteitsbewijs. De prijswinnaar is bereid desgevraagd ter verificatie, een van de genoemde documenten aan de stichting Charity Support te tonen. 
7.5 .Bestuursleden en commissieleden van de stichting Charity Support  zijn uitgesloten van mededinging naar beide promotionele en/of highscore-prijzen.
7.6 Prijswinnaars van promotionele prijzen worden vanaf het sluitingstijdstip vanhet betreffende benefietspel gedurende tenminste 1 maand na de sluitingsdatum van het betreffend spel op de website van het Nederlands benefietspel gepresenteerd. 
7.7 Informatie over de winnaars van een van de highscore-prijzen kan worden verkregen door raadpleging van de highscorelijst  zoals die er uit ziet vanaf het sluitingstijdstip van het betreffende benefietspel. De betreffende highscorelijst wordt gedurende tenminste 1 maand na de sluitingsdatum van het betreffend spel op de website van het Nederlands benefietspel gepresenteerd.