Reglement Nederlands benefietspel

Algemeen 

1.1 
 Het benefietspelconcept  kent een promotionele versie en een steunwervende versie.
1.2 De p
romotionele versie is gratis te spelen en heeft tot doel  het promoten van een maatschappelijke instelling en/of maatschappeleijke visie.
1.3 De steunwervende versie heeft tot doel het promoten én financieel steunen van een of meer goede doelen en kan worden gespeeld na betaling van een online inleg door de speler.
1.4 Zowel een promotioneel als fondsenwervend benefietspel kan in samenwerking met een externe parner worden georganiseerd.De samenwerking zal op basis van een schrifteleijke overeenkomst worden gesloten.
1.4 Het spelen van het promotionele spel schept geen financiële verplichtingen voor de speler, dus ook niet voor het spelen van het  bijbehorende  fondswervend spel.
1.5 Het promotionele spel en het fondswervend spel  kunnen afzonderlijk maar ook aaneensluitend worden gespeeld.
1.6 De spelers van een fondswervend spel kunnen met een online inleg een aantal rondes spelen .Gestreefd wordt teminste 80% of meer  van de totale online inleg van alle spelers (minus de transactiekosten) af te dragen aan het(de) te begunstigen goede doel(en).
1.7  De looptijd van het Nederlands benefietspel  begint op de startdatum om 0.00 uur en sluit op de sluitingsdatum om  24.00 uur.  De datums worden vermeld op de website van het benefietspel onder het item 'spelagenda'. 
1.8 Non-profit-organisaties en profit-organisaties kunnen op eigen initiatief of op uitnodiging van de stichting Charity Support  het Nederlands benefietspel mede organiseren. In geval zij zelf het initiatief nemen dienen zij daartoe  aan de Stichting Charity Support een verzoek te richten om in samenwerkig met de stichting Charity Support, het Nederlands  benefietspel te organiseren.
1.9 Zowel een promotioneel als fondsenwervend benefietspel kan in samenwerking met een externe partner worden georganiseerd.De samenwerking zal op basis van een schrifteleijke overeenkomst worden gesloten.

1.10 De Algemene VoorwaardenStichting Charity Support  maakt deel uit van deze algemene voorwaarden.
1.11 Dit reglement wordt door de stichting Charity Support gratis ter beschikking gesteld aan hen die daarom verzoeken.. 

Spelwijze 

Artikel 2
2.1 Zowel het promotionele als  fondswervende spel van het Nederlands benefietspel  bestaat uit het - een of meer keer - juist  beantwoorden van een ronde van 10  meerkeuzevragen die onder meer betrekking hebben op een of meer te begunstigen goede doelen. Ook een of meer sponsors van het betreffende Nederlands benefietspel kunnen als onderwerp deel uitmaken van de 10 vragen en/of antwoorden.De 10 vragen en antwoorden zijn voor alle rondes  van zowel  het promotionele als  fondswervende spel dezelfde. 
2.2  De kortste tijd om een ronde van 10 vragen te beantwoorden bepaalt het spelresultaat van de speler.  Het spelresultaat van de speler is van belang voor het winnen van een van de prijzen. 
2.3 Telkens wanneer een meerkeuze-antwoord is geselecteerd wordt met een schot op doel, het gegeven antwoord op juistheid getest. Is het antwoord juist dan wordt een doelpunt gescoord. Is het antwoord niet juist dan houdt de keeper de bal uit het doel en wordt de vraag opnieuw gesteld en het gegeven antwoord wederom op juistheid getest met een schot op doel.
2.4 De speler die ten opzichte van andere spelers  een kortere rondetijd heeft gescoord, heeft een beter spelresultaat behaald .
2.5 Een afgebroken speelronde geldt als een volledig gespeelde ronde.
2.6 Bij het Nederlands benefietspel is het spelresultaat van de speler bepalend voor zijn kans  een prijs te winnen.De relatie tussen de spelprestatie en zijn kans prijswinnaar te worden wordt tenminste 2 weken vooraf aan de startdatum van het benefietspel vermeld op de website .
2.7 Bij het fondswervend spel van het Nederlands benefietspel is het spelresultaat van de speler bepalend voor de te winnen prijs, echter bij spelers met een gelijk spelresultaat ( gelijke kortste rondetijden) prevaleert de speler die de kortse rondetijd het eerst scoorde.
2.8 Binnen het kader van het Nederlands benefietspel kan worden gekozen de speler eerst gelegenheid te geven het promotionele spel te spelen,waarna de speler  desgewenst  het fondswervend spel kan spelen. De speler kan het fondsenwervend spel in aansluiting op het promotionele spel spelen maar ook op een later tijdstip, zolang het sluitingstijdstip van het benefietspel nog niet is verstreken. Het spelen van het promotionele spel kan worden overgeslagen door het spel met afgebroken rondes te spelen(zie ook 2.5)
2.9 Met de demo wordt de speler geïnformeerd op welke wijze het beantwoorden van de vragen plaatsvindt .Hierbij wordt een aantal vragen gesteld die behoren bij het betreffende Nederlands benefietspel. 
2.10 Een afgebroken speelronde geldt als een volledig gespeelde ronde.
2.11 Met het promotionele spel zijn gratis  promotionele prijzen te winnen .Met het fondswervend spel zijn Top X prijzen te  winnen waarvoor aan de speler een online donatie wordt gevraagd van bijvoorbeeld  3,- euro  per ronde.Na een  online betaling van bijvoorbeeld 3, 6 of 9 euro, kan de speler naar ratio een aantal  rondes spelen. Dit biedt  de speler de mogelijkheid  zijn  kortste rondetijd  te verbeteren door extra rondes te spelen. De online betalingen worden overgemaakt op de derde rekening van de stichting Charity Support.
2.12 Het maximale aantal te spelen betaalde rondes is gemaximeerd met het doel dat het maximaal aantal te spelen  rondes voor alle spelers gelijk is. Bovendien wordt met het gestelde maximum het spel extra spannend en wordt obsessief spelen tegengegaan. Het maximaal aantal te spelen betalde rondes dat kan een deelnemer kan spelen wordt door de stichting Charity Support  vastgesteld en tenminste twee weken vóór de start van het spel op de website bekend gemaakt. 

Te begunstigen goede doelen
Artikel 3
3.1.Het Nederlands Benefietspel heeft tot doel  goede doelen te promoten en financieel te steunenen. Het te begunstigen goede doel wordt tenminste een week vooraf aan elk benefietspel op de website bekend gemaakt. 
3.2. Het  te begunstigde goede doel moet in Nederland zijn gevestigd en door de Nederlandse Belastingdienst zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen (anbi's). Alleen met instemming van het bestuur van de stichting Charity Support kan van dit artikel worden afgeweken. 
3.3.Het initiatief voor het organiseren van een  benefietspel kan door de stichting Charity Support worden genomen maar ook door andere instellingen. Zowel non proft-organisaties als profit-organisaties kunnen een verzoek richten tot de stichting Charity Support om in samenwerking met de stichting Charity Support een benefietspel te organiseren. Hetbestuur van de stichting Charity Support neemt de beslissing het verzoek al dan niet te honoreren.
3.4. . Het te begunstigen  goede doel wordt tenminste 5 keer als onderwerp in de 10 vragen opgenomen. Naast het  goede doel  kunnen een of maximaal 2 sponsors van het benefietspel als onderwerp van de 10 vragen en antwoorden worden gepresenteerd.
3.5. De stichting Charity Support streeft er naar tenminste 80%  van elke online betaling (minus de transactiekosten) te bestemmen voor het steunen van  het te begunstigen goed doel(en) . Het overige deel  dient voor de exploitatie van het Nederlands benefietspel (marketing, administratieve kosten, prijzen,etc). 
3.6. De Stichting Charity Support draagt er zorg voor dat alle  online betalingen binnen 1 maand na sluiting van het betreffende spel, worden overgedragen aan het(de) betreffende  goede doel(en). 

Deelname
Artikel 4
4.1. Deelname aan het Nederlands benefietspel staat open voor elk natuurlijk persoon die ouder is dan 18 jaar, woonachtig is in Nederland en beschikt over een identiteitsbewijs en een in Nederland functionerend  e-mailadres. 
4.2 .Om het Nederlands benefietspel  te kunnen spelen zal de speler zich (één keer) moeten registeren omdat het spelresultaat is gekoppeld aan de individuele speler. De registratiegegevens van deelnemers aan het Nederlands benefietspel bestaan uit (1) zijn naam óf de beginletters van zowel zijn voornamen als zijn achternaam (2) zijn e-mailadres en (3) het wachtwoord van de speler. Deze gegevens worden opgeslagen in de databank van het Nederlands benefietspel. 
4.3 De gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de operationele procesvoering van het benefietspel. 

Promotionele prijzen
Artikel 5
5.1 Binnen het kader van het Nederlands benefietspel kunnen met het promotionele spel promotinele prijzen  worden gewonen.
5.2 De promotionele prijzen  worden verloot onder de spelers waarvan het spelresultaat  en/of de leeftijd van de speler  tot een bepaalde categorie behoort. 
5.3 De te winnen promotionele  prijzen worden op de website van het Nederlands benefietspel bekend gemaakt vanaf tenminste 10 dagen voorafgaand aan de startdatum van het spel tot 10 dagen na de sluitingsdatum van het spel.  
5.5 Promotionele prijzen  worden gefinancierd door sponsors (bedrijven,instellingen en particulieren) en/of door de stichting Charity Support
5..6 Bij een aanmelding met onjuiste of onvolledige gegevens vervalt het recht op het winnen van een categorieprijs. Bestuursleden en commissieleden van de stichting Charity Support  zijn uitgesloten van mededinging naar een promotionele prijs.
5.7 Mocht een speler voor meer dan een prijs hebben gewonnen dan wordt alleen zijn hoogste prijs uitgekeerd.


Top x prijzen 
Arikel 6 
6.1  Binnen het kader van het Nederlands benefietspel  worden  met  het fondswervend spel op basis van het behaalde spelresultaat , een of meer ranglijsten  van beste spelers gepresenteerd. De Top x ranglijsten van  de x snelste spelers kunnen naast hun spelresultaat, ook betrekking hebben op een of meer specifieke kemerken van de spelers.. Zo kunnen bijvoorbeeld Top x-ranglijsten voor bepaalde leeftijdsgroepen worden onderscheiden.
6.2 De  volgorde op de ranglijst wordt bepaald door het spelresultaat cq de gescoorde  kortste rondetijd van de spelers. Hier tellen alleen de gescoorde rondetijden mee  die gescoord zijn met het fonfdswervend spel.. 
6.3 Hoe beter het spelresultaat des te hoger de plaats op de ranglijst. De ranglijst wordt aangeduid met ' Top X ' waarbij X- het aantal gepresenteerde rangplaatsen is.Tenzij anders vermeld, is vooralsnog gekozen voor X=25  en is  de Top 25 de te raadplegen ranglijst. 
6.4 De initialen van zowel de voornamen als de achternaam van de spelers en de bij hen bijbehorende kortste rondetijden worden vermeld op de rangplaatsen van de  Top X. Per rangplaats worden de  zogenoemde 'TopX-prijzen' met bijbehorende sponsors  gepresenteerd .

6.5
Bij gelijke spelresultaten prevaleert de speler die de betreffende  kortste rondetijd het eerst heeft behaald.

6.6 Gedurende de gehele  looptijd van het spel is aan de hand van de Top X te zien welke spelers op dat moment op de ranglijst staan.
6.7 De ranglijst van de Top X is definitief op het sluitingsmoment van het betreffende spel.
6.8  TopX-prijzen  worden gefinancierd door sponsors (bedrijven,instellingen en particulieren) en/of door de stichting Charity Support.
6.9 De TopX-prijzen  die bij de rangplaatsen behoren worden met bijbehorende sponsors gedurende de looptijd van het betreffende spel op de Top X vermeld.

6.10 De betreffende TopX-prijzen vereisen de instemming van de stichting Charity Support.

6.11 De te winnen TopX-prijzen worden op de website van het Nederlands benefietspel bekend gemaakt,vanaf tenminste 10 dagen voorafgaand aan de startdatum van het spel tot 10 dagen na de sluitingsdatum van het spel. 
6.12 Bij een aanmelding voor deelname aan een benefietspel met onjuiste of onvolledige gegevens vervalt de toekenning van de Top X-prijs .Bestuursleden en commissieleden van de stichting Charity Support  zijn uitgesloten van mededinging naar beide Top X - prijzen.
6.13 Informatie over de winnaars van een van de TopX-prijzen kan worden verkregen door raadpleging van de Top X,  zoals die er uit ziet op de sluitingsdatum van het betreffende spel. De betreffende Top X wordt gedurende tenminste 1 maand na de sluitingsdatum van het betreffend spel op de website van het Nederlands benefietspel gepresenteerd. 


Prijswinnaars

Artikel 7
7.1 Elke prijswinnaar  wordt  binnen 10 dagen na de sluitingdsdatum van het benefietspel, via zijn of haar e-mailadres  geïnformeerd over de gewonnen prijs of prijzen die gedurende tenminste een maand voor de prijswinnaar  beschikbaar wordt gehouden.
7.2  De  gewonnen geldprijs  wordt door de stichting Charity Support, binnen een maand na de sluitingsdatum van het benefietspel, op de bankrekening van de prijswinnaars  overgemaakt. Het nummer van de betreffende bankrekening dient de prijswinnaar aan de Stichting te verstrekken. De naam van de rekeninghouder  dient overeen te komen met de  naam die de prijswinnaar bij zijn of haar registratie heeft opgegeven.
7.3 Mocht 1 maand na de sluitingsdatum van het betreffende benefietspel  nog geen of onvoldoende reactie van de prijswinnaar zijn ontvangen dan vervalt de aan hem of haar toegekende prijs of prijzen. Vervallen prijzen worden toegekend aan de stichting Charity Support..
7.4 Prijwinnaars worden alleen zij van wie  de geregistreerde gegevens niet in strijd zijn met de gegevens van het  betreffende paspoort, rijbewijs en/of identiteitsbewijs. De prijswinnaar is bereid desgevraagd ter verificatie, een van de genoemde documenten aan de stichting Charity Support te tonen.