Reglement externinitiatief benefietspel


Defenities


Deelnemer
De speler die één of meer rondes van het benefietspel heeft gespeeld.    
Externe initiatiefnemer
Paticulier of Instelling die in samenwerking met  de stichting Charity Support, een of meer benefietspellen  organiseert .
Hoofdsponsor
De sponsor die  voorkomt als onderwerp van de vragen en antwoorden van het betreffende Nederlandse Benefietspel.
Lijst van spelvariabelen
De lijst van te variëren spelelementen waarmee  het benefietspel  specifieke kenmerken krijgt.
Het Nederlands Benefietspel
Het spel dat voor de Nederlandse samenleving is gepresenteerd op de websites www.Charitysupport.nl en www.benefietspel.nl.
Spelopbrengst
Het totaal aan baten minus lasten  per benefietspel.
Te begunstigen goede doel
Goededoelenorganisatie die met het benefietspel wordt gepromoot en financiëel gesteund.


Maatschappelijk profiel
Artikel1
De stichting Charity Support organiseert en faciliteert de exploitatie van het 'Nederlands Benefietspel ' door en voor goede doelen, al dan niet in samenwerking met een Externe instelling.


Toepasselijkheid van dit reglement
Atikel 2
2.1 De Algemene Voorwaarden  van de stichting Charity Support  maakt deel uit van dit reglement.
2.2 Tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen,is dit reglement van toepassing  op alle georganiseerde benefietspellen die in samenwerking met een Externe instelling worden georganiseerd.
2.3 De bepalingen van dit reglement hebben tot doel het verloop van de benefietspellen ordentelijk te laten verlopen evenals het realiseren van een vormgeving die niet afwijkt van de benefietspellen die niet met een Externe instelling worden georganiseerd maar alleen door de stichting Charity Support . 
2.4 Dit reglement is van toepassing op alle overeenkomsten met derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de benefietspellen.
2.5 Eventuele afwijkingen op dit reglement zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.De toepasselijkheid van andere regelingen  wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.6 Indien één of meer bepalingenin dit reglement nietig zijn of vernietigd worden, blijvende overige bepalingen van dit reglement volledig van kracht.

Artikel 3
Inbreng stichting Charity Support
Binnen de samenwerking tussen de stichting Charity Support en de Externe inititatiefnemer bestaat de inbreng van de stichting Charity Support uit:
-  het auteursrechterlijke  gebruiksrecht  dat gekoppeld is aan het Nederlads Benefietspel.
-  voor zover van toepassing het aanvragen van de benodigde vergunningen. 
-  advies  geven aan de Externe instelling inzake het opstellen van de Lijst van Spelvariabelen.
-  zorgdragen voor de  invoer van de spelvariabelen in het spelprogamma van het benefietspel.

-  zorgdragen voor de registratie van de spelresultaten van de spelers van het benefietspel.
-  zorgdragen voor het aanwijzen van de prijswinnaars. 
-  in samenwerking  met de Externe initiatiefnemer zorgdragen voor de afgesproken afdracht van de spelopbrengst aan de beneficiant(en) en de prijswinnaars.

Artikel 4
Inbreng Externe initiatiefnemer
Binnen de samenwerking tussen de Externe initiatiefnemer en  de  stichting Charity Support  bestaat de inbreng van de externe instelling uit:
- het mede opstellen van de  lijst van spelvariabelen.
- het opstellen van de  begroting van het te organiseren benefietspel, 
- het promoten van het geplande benefietspel 
- in samenwerking met de stichting Charity Support zorgdragen voor de afdracht van de prijzen aan de prijswinnaars. 

Artikel 5
Spelvaiabelen
Over de keuze van Spelvariabelen  is  instemming vereist van de stichting Charity Support. De betreffende instemming dient tenminste 2 weken voorafgaande aan het bekendmaken van de startdatum van het benefietspel, te zijn gegeven.

Artikel 6
Bestemming Spelopbrengst.
Het is bedoeling dat tenminste 80% van de netto Spelopbrengst ten goede komt aan het te begunstigen goede doel.  .

Artikel 7
Prijzen
De beschikbaar gestelde  prijzen bestaan alleen uit geldprijzen.Het totaal aan geldprijzen bedraagt tenminste 5.700 euro. De beschikbaar te stellen prijzen kunnen promotionele prijzen zijn en Top25 -prijzen, met respectievelijk de volgende minimale waarden:
Promotionele prijzen:1e prijs (hoofdprijs)1000 euro, 2e prijs 500 euro,3e prijs 250 euro.
Top 25 prijzen: 1e prijs (hoofdprijs) 1000 euro, 2e prijs 500 euro,3e prijs 250 euro,4e tot en met 25e piijs 100 euro.

Artikel 8
Uitbesteding
8.1 De stichting Charity Support kan de taken zoals aangegeven in artikel 3 uitbesteden aan andere instellingen,maar blijft zelf verantwoordelijk.
8.2 De Externe initiatiefnemer kan de taken zoals aangegeven in artikel 4 uitbesteden aan andere instellingen, maar blijft zelf verantwoordelijk.

Artikel 9
Promotie
De stichting Charity Support kan inzake de vormgeving van  het promotiebeleid en het fondswervendbeleid inzake het benefietspel eisen stellen waaraan  de Externe initiatiefnemer dient te voldoen.

Artikel 10
Sponsoring van prijzen
10.1 Bij de sponsoring van het Nederlands benefietspel zijn  de sponsoringpaketten van toepassing. 
10.2 Afwijken van lid 10.1 vereist een schriftelijke instemming van de stichting Charity Support.

Artikel 11
Klachten
Klachten verband houdend met  een georganiseerd benefietspel kunnen schriftelijk worden neergelegd bij de Externe initiatiefnemer .De betreffende procedure van klachtenafhandeling vereist de instemming van de stichting Charity Support.

Artikel 12
Bescherming persoongegevens.
12.1 Het privacy statement van de Externe iniitiatiefnemer dient inzake het benefietspel, in overeenstemming te zijn met de privacy statement van de stichting Charity Support.

Artikel 13
Aansprakelijkheid
13.1 De Externe initiatiefnemer is aansprakelijk voor de gevolgen van het benefietspel met uitzondering van de gevolgen vanwege  de faciliterende inbreng afkomstig van de stichting Charity Support zoals weergegeven in Artikel 2 van dit reglement. 

Artikel 14
Copyright
14.1 De rechten op alle teksten, afbeeldingen zowel als de lay - out, de HTML - code en de scripts zijn aan de stichting Charity Support voorbehouden.. Voor elke vorm van wedergebruik is de uitdrukkelijke toestemming nodig van de huidige eigenaar van de rechten.