Privacy Statement

                                                                                                                                                                                                                   

Algemeen

Dit is het privacy statement van .de Stichting Charity Support Foundation International, gevestigd te 5683 RJ Best aan de .Zwaluwlaan 6, hierna: genoemd 'Stichting Charity Support..Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@charitysupport.nl.

Toepasselijkheid

Deze privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een registratie voor deelname aan het Nederlands Benefietspel, een inschrijfformulier voor deelname aan de SupportActieloterij en de gegevens die u via 'contact' aan ons verstrekt.
Wij hechten groot belang aan de privacy van onze deelnemers en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De stichting Charity Support is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij en onze paymentprovider verwerken.:

Voorletters van de voornamen
Achternaam
E-ma
iladres
IP-adres van een websitebezoeker
IBAN-gegevens 

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

 Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u niet goed van dienst zijn. 

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Stichting Charity Support. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen ,
- Het aanmaken van een account voor deelname aan het Nederlands Benefietspel,
- Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder,
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten,
- Voor vermelding van u als prijswinnaar op onze website www.charitysupport.nl.
- Voor de afdracht van een gewonnen prijs aan u als prijswinnaar.
- Voor deelname van u als 
supporter van de stichting Charity Support
- Voor vermelding van u als  supporter van de stichting Charity Support op onze website www.charity support.
 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming. Zo zullen de door u ingevulde account gegevens niet zonder uw toestemming  worden gedeeld met de non-profits die u heeft ondersteunt .

Commerciële doeleinden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor commerciële doeleinden en worden ook anderszinds niet verkocht of gedeeld met derden, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld om u nader te informeren over relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op "uitschrijven" te klikken in de ontvangen email. 

Uw persoonsgegevens worden door ons wel gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.
 

Geautomatiseerde besluitvorming

Binnen het kader van het Nederlands Benefietspel worden door de stichting Chaity Support besluiten genomen op basis van computerprogramma's of -systemen.. Bijvoorbeeld voor het vaststellen van uw kotste rondetijd en het aanwijzen van de prijswinnaars. Wij gebruiken hiervoor de volgende  computerprogramma's of -systemen:


Slotbepaling

 Het cookies statement van de stichting Charity Support en de  verwerkersovereenkomst Buckaroo maken deel uit van deze Privacy statatement