Disclaimer

 

                                                                 

 

Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan de stichting Charity Support niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. Stichting Charity Support aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken.

 

 Stichting Charity Suport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op onze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

 

Stichting Charity Support aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op haare website. 

Stichting Charity Support behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Stichting Charity Support.

 

De informatie op deze webpagina's kan technische of typografische fouten bevatten. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf. Stichting Charity Support is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de website van stichtng Charity Support verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar Stichting Charrity Support verwijst.

 

De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden zijn gepubliceerd kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden