Deelnemersreglement Nederlands benefietspel

Artikel 1
Algemeen 
1.1 Dit deelnemersreglement  is van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen de deelnemer van het Nederlands benefietspel en 
de stichting CharitySupport.                                                                                                                                                                    1.2 Het doel van het Nederlands benefietspel is goede doelen op een ludieke wijze zowel promotioneel als financieel te steunen. 
1.3 Het Nederlands benefietspel wordt binnen de Nederlandse samenleving aangeboden door de Stichting Charity Support .  
1.4 Het Nederlands benefietspel wordt interactief en online gespeeld op website benefietspel.nl. 
1.5 Beoogd wordt het Nederlands benefietspel 1 tot 4 keer per jaar te organiseren voor wisselende goede doelen. Jaarlijks kan voor de te kiezen goede doelen een speciaal thema worden gekozen.                                                                                                                                                      1.6 De afzonderlijke benefietspellen  worden aangeduid  door achter de term 'benefietspel' zowel de start- en sluitingsdatum te vermelden als de de te begunstigen instelling.Bijvoorbeeld: 'Benefietspel 01-12-2021 t/m 31-12-2021 voor de stichting Alzheimer Nederland'.                                            1.7 De looptijd van het Nederlands benefietspel bedraagt tussen 2 en 8 weken.                                                                                                            1.8 Klachten met betrekking tot het spelen van benefietspellen kunnen bij de stichting Charity Support worden ingediend. Binnen 2 weken ontvangt de klager een reactie op de klacht..                                                                                                                                                                                 1.9 Dit reglement kan tijdens de looptijd van een benefietspel niet ten nadele van de te begunsigen instelling en de spelers worden gewijzigd.          1.10 Voor wijzigingen van en/of  toevoegingen aan dit reglement is instemming van het  bestuur van de stichting Charity Support vereist.                  1.11 Op elk benefietspel dat de stichting Charity Support aanbiedt, zijn  de meest recente versies van zowel het deelnemersreglement  als de Algemene voorwaarden Stichting Charity Support  van toepassing.                                                                                              

                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                  Artikel 2                                                                                                                                                                                                                    Speelwijze                                                                                                                                                                                                                      2.1 Het Nederlands benefietspel bestaat uit een aantal te spelen rondes. Elke ronde bestaat uit het beantwoorden van dezelfde 10 'benefietspelvragen'. Bij elke benefietsspelvraag  kan de speler kiezen uit 4 gepresenteerde antwoorden, waarvan er één juist is.                              2.2 Telkens wanneer een antwoord is geselecteerd wordt met een virtueel schot op doel, het gegeven antwoord op juistheid getest. Is het antwoord juist dan wordt een doelpunt gescoord. Is het antwoord niet juist dan houdt de keeper de bal uit het doel en wordt de vraag opnieuw gesteld en wordt het gegeven antwoord wederom op juistheid getest met een schot op doel.    
2.3 Een speler levert een beter spelresultaat naarmate hij de 10 vragen in een kortere tijd  juist heeft beantwoord. Elke speler kan meerdere keren een ronde met dezelfde10 benefietspelvragen beantwoorden om zo zijn spelprestatie te verbeteren. De gescoorde kortste rondetijd van  zijn gespeelde rondes is  bepalend voor zijn spelprestatie.                                                                                                                                                 2.4 Bij spelers met een gelijke spelprestatie (gelijke kortste rondetijden) prevaleert de spelprestatie van de speler die zijn kortste rondetijd het eerst scoorde.                                                                                                                                                                                                                          2.5 Een afgebroken speelronde geldt als een volledig gespeelde ronde.                                                                                                                      2.6 De spelprestatie - de gescoorde kortste rondetijd - is bepalend of mede bepalend om prijswinnaar te kunnen worden. Het verband tussen  de te leveren spelprestatie  en de kans om prijswinnaar te worden kan per benefietspel verschillen. Informatie over het betreffende verband wordt op de website charitysupport.nl.  gepresenteerd vanaf tenminste 10 dagen voorafgaand aan de startdatum van elk benefietspel.                                                                                                    

Artikel 3
Te begunstigen instelling
3.1 De aanwijzing van een instelling om met het Nederlands benefietspel  te worden begunstigd, vereist de instemming van de stichting Charity Support.
3.2 De te begunstigen instellingen dienen in Nederland te zijn gevestigd en door de Nederlandse Belastingdienst te zijn aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).. Slechts met instemming van de stichting Charity Support kan van dit artikel worden afgeweken. 
3.3 De te begunstigen instelling van een benefietspel - 'de begunstigde' -  wordt vanaf tenminste 10 dagen voorafgaand aan de startdatum van het betreffende  benefietspel op de website charitysupport.nl bekend gemaakt. 
3.4. De begunstigde  is  in totaal tenminste 7 keer het onderwerp van de 10 benefietspelvragen. De overige 3 vragen kunnen onderwerp zijn van sponsors en/of donateurs die de stichting Charity Support steunen.
3.5.Instellingen die door de Nederlandse Belastingdienst zijn aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (anbi) kunnen de stichting Charity Support verzoeken om in samenwerking met de stichting een benefietspel te organiseren waarbij hun eigen instelling al dan niet de begunstigde instelling is. 

Artikel 4  
Deelname
4.1 Deelname aan het Nederlands benefietspel  staat open voor elk natuurlijk persoon die 18 jaar of ouder is, woonachtig is in Nederland, beschikt over een identiteitsbewijs, eigenaar is van een in Nederland functionerend  e-mailadres en beschikt over een op zijn naam staande  bankrekening - van een bank die in Nederland is gevestigd - waarop de eventuele prijs moet kunnen worden overgemaakt.. 
4.2 Om aan het Nederlands benefietspel te kunnen deelnemen zal de speler zich (één keer) moeten registreren
 voor het aanmaken van een account. De Stichting Charity Support kan de verstrekking van een dergelijk account weigeren.. 
4.3 De registratiegegevens bestaan uit (1) zijn naam zoals die voorkomt als eigenaar van de bankrekening waarop de eventuele prijs moet kunnen worden overgemaakt (2) zijn e-mailadres  (3) zijn gekozen wachtwoord en (4) zijn acceptatie van de algemene voorwaarden Stichting Charity Support. Deze gegevens worden opgeslagen in de databank van de stichting Charity Support. De registratie-gegevens kunnen door de stichting Charity Support of op schriftelijk verzoek van de geregistreerde  uit de databank worden verwijderd.                                                                            4.5 De geregistreerde staat er jegens de Stichting Charity Support voor in dat de informatie die hij geeft, waaronder zijn verstrekte persoonsgegevens, juist zijn. Geen  account mag worden aangemaakt op naam van een niet bestaande persoon. 
4.6 De geregistreerde verklaart 18 jaar of ouder te zijn.
4.7 Geregistreerde stemt er mee in dat:                                                                                                                                                                          a) de Stichting Charity Support zijn gegevens opslaat en alleen worden gebruikt ten behoeve van een correcte operationele procesvoering van het Nederlands benefietspel,                                                                                                                                                                                                    b) hij niet meer dan één account op zijn naam  zal beheren,                                                                                                                                          c) hij geen frauduleuze doeleinden nastreeft met het oog op een beter spelresultaat of anderszins het benefiespsl zal beinvloeden,                            d) hij geen handelingen zal verrichten die het mogelijk maken het benefietspel te verstoren
e) hij  anderen geen toegang zal verlenen om via zijn account het benefietspel te spelen.                                                                                          4.8 De geregistreerde  is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van zijn  account .De speler is volledig verantwoordelijk voor de activiteiten die via zijn account worden verricht.                                                                                                                                                    4.9 Op de registratiegegevens is het privacy statement van de stichting Charity Support van toepassing.                                                                      4.10 Alleen de initialen van de geregistreerden kunnen op de websites charitysupport.nl en benefietspel.nl worden gepresenteerd.                          4.11 Een e-mailadres kan niet meer dan 1 keer als registratiegegegeven worden gebruikt.                                                                                            4.12 Mocht blijken dat een speler op oneigenlijke gronden is geregistreerd dan vervallen zowel zijn registratie als zijn aanspraken op het winnen van een prijs.                                         .                                                                                                                                                                            4.13 De bezoeker va de website benefietspel.nl kan tijdens de looptijd van het benefietspel met een testspel/demo ervaring opdoen over de wijze waarop het Nederlands benefietspel wordt gespeeld .Hij kan daarbij tevens zijn kennis testen van de spelregels van het Nederlands benefietspel . Het testspel/demo is gratis te spelen en wordt op dezelfde wijze gespeeld als een regulier benefietspel. Registratie is niet vereist. Er zijn geen prijzen te winnen en er is geen te begunstigen instelling.

                                                                                                                                                               
Artikel 5                                                                                                                                                                                                                 Spelers-inleg   
5.1 Onderscheid wordt gemaakt tussen te spelen rondes  zonder inleg en rondes waarvoor een inleg is vereist.. .                                                    5.2 Om een ronde te spelen waarvoor een inleg is verist,maken de spelers hun inleg online over op de 'derde rekening' van de stichting Charity Support De betaling loopt via  de Payment Service Provider Buckaroo bv .                                                                                                                   .  5.3 Op de rechtsrelaties tussen enerzijds de Payment Service Provider Buckeroo bv en de speler en anderzijds de Payment Service Provider Buckeroo bv en de te begunstigen goededoelenorganisatie zijn de voorwaarden voor dienstverlening van de Payment Service Provider van toepassing.  
5.4 Een eenmaal gestorte geldovermaking kan niet  worden teruggevorderd. 
5.5 Aan het aantal te spelen rondes  met en/of zonder inleg kan een maximum worden verbonden. Het maximum wordt vastgesteld door de stichting Charity Support en wordt bekendgemaakt binnen tenminste 10 dagen voorafgaand aan de startdatum van het betreffende benefietspel. Het vastgestelde maximum kan tijdens de looptijd van het benefietspel niet worden gewijzijgd.

Artikel 6
Afdracht 
6.1 Bij benefietspellen met inleg wordt de netto spelopbrengst (bruto inleg minus exploitatiekosten) volledig afgedragen aan de te begunstigen instelling.        
6.2 De afdracht aan de te begunstigen instelling vindt plaats binnen 6 maanden na de sluitingsdatum van het betreffende benefietspel.
6.3 De stichting Charity Suppo
rt kan per benefietspel een minimum-afdracht aan de te  begunstigen instelling(en) vaststellen. De stichting stelt zich in dat geval garant voor de uitkering van de vastgestelde minimum-afdracht.                                                                                                                  6.4 Binnen tenminste 10 dagen voorafgaand aan de startdatum van het betreffende benefietspel zal op de website charityssupport.nl de minimum-afdracht worden bekendgemaakt . 
6.5 De minimum-afdracht kan tijdens de looptijd van het benefietspel worden verhoogd maar niet worden verlaagd.                                                6.6 De uitkering van de minimum-afdracht aan de te begunstigen instelling vindt plaats binnen 6 maanden na de sluitingsdatum van het betreffende benefietspel. 
                                     
    
Arikel 7                                                                                                                                                                                                                        Highscore-ranglijst
7.1 Gedurende de looptijd van elk benefietspel wordt op basis van de gescoorde kortste rondetijden een highscore-ranglijst samengesteld.  
            7.2 Op de highscore-ranglijst worden van elke geplaatste speler de initialen van zijn voorletters vermeld met daarbij de door de speler gescoorde kortste rondetijd. 
7.3 De  plaats van de speler op de highscore-ranglijst zakt  zodra een andere speler een beter spelresultaat heeft gescoord.                                      7.4 Elke speler krijgt gedurende de looptijd van het spel via zijn scherm informatie over zijn plaats op de highscore-ranglijst.                                      7.5 Een deel van de highscore-ranglijst wordt gepresenteerd op de website benefietspel.nl. Het betreft een beperkt aantal spelers dat bovenaan de ranglijst staat. Het maximum aantal spelers dat wordt gepresenteerd, wordt binnen tenminste 10 dagen voorafgaand  aan de startdatum van het benefietspel vermeld op de website charitysupport.nl.  

Artikel 8                                                                                                                                                                                                                              Prijzen                                                                                                                                                                                                                   
8.1 Met het spelen van het benefietspel kunnen prijzen worden gewonnen.
8.2  Er worden drie categorieën prijzen beschikbaar gesteld: Goud, zilver en brons. Elke categorie bestaat uit een of meerdere (geld-)prijzen.
8.3 De beschibaar gestelde prijzen behoeven de instemming van de stichting Charity Support..                                                                                    8.4  De vereiste spelprestatie om  prijswinnaar te (kunnen) worden, kan per benefietspel verschillen. De per prijs vereiste spelprestatie wordt vastgesteld door de stichting Charity Support en wordt binnen tenminste 10 dagen voorafgaand aan de start van het benefietspel op de website charitysupport.nl bekend gemaakt.  
8.5 Bij de  uitkering van de gewonnen prijzen is de verschuldigde kansspelbelasting ingehouden.            
8.6 De initialen van de voorletters van de prijswinnaars worden met hun gewonnen prijzen, binnen 10 dagen na de sluitingsdatum van het benefietpel gedurende tenminste 3 maanden vermeld op de website charitysupport.nl. 
8.7 De prijswinnaars worden  - via hun opgegeven e-mail -  binnen 10 dagen na de bekendmaking van de prijswinnaars in kennis gesteld van hun prijs met het vezoek 
het  nummer van de bankrekening te vermelden waarop de prijs kan worden overgemaakt. Wordt daarop na 3 maanden geen reactie ontvangen dan vervalt de aanspraak op de prijs.                                                                                                                                                  
8.8 Ter zekerheidsstelling dat de prijs ten goede komt aan de rechtmatige prijswinnaar kán - bij onduidelijkheid over de de tenaamstelling van zijn bankrekening - als voorwaarde voor de uitkering van de prijs worden gesteld dat 1 euro van zijn opgegeven bankrekening wordt overgemaakt op een rekening van de stichting Charity Support. De prijswinnaar ontvangt de betaalde 1 euro terug  bij de uitkering van de prijs aan de prijswinnaar. In geval 1 maand na kennisgeving van de vereiste overschrijving van 1 euro nog geen betaling heeft plaatsgevonden, vervallen de aanspraken van de prijswinnaar. 
8.9 Vervallen prijzen komen ten goede aan de te begunstigen instelling. 
8.10 Prijzen kunnen slechts worden  toegekend aan spelers die tenminste een keer alle vragen van een ronde juist hebben  beantwoord. 
8.11 Medewerkers van de instellingen die direct betrokken zijn bij de operationele procesvoering van het benefietspel zijn uitgesloten van het winnen van een prijs.

Artikel 9
Spelagenda
9.1 Tenminste 10 dagen voorafgaand aan elk gepland benefietspel wordt via de spelagenda informatie gegeven over
 de volgende spelvariabelen:: a) het start- en sluitingstijdstip   b) de te begunstigen instelling  c) de afdracht aan de te begunstigen instelling(en) d) de te winnen prijzen e) de per te winnen prijs vereiste spelprestatie  f) het maximum aantal  te spelen gratis rondes g) het maximum aantal te spelen rondes met inleg  h) de hoogte in euro's van de online te betalen inleg per ronde en  i) het maximum aantal plaatsen van de highscore-ranglijst dat op de website benefietspel wordt gepresenteerd.
9.2 Indien van toepassing wordt via de spelagenda tevens bekendgemaakt de  minimum-afdracht  aan de te  begunstigen instelling waarvoor de stichting CharitySupport garant staat. 

                                                                                                                                                                  .