.                                                                                                                                                                                           Brochure

                                         Nederlands benefietspel

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Het Nederlands benefietspel wordt gespeeld 
                                                                                          op website benefietspel.nl
                                             Voor achtergrondinformatie over het Nederlands benefietspel ga naar website charitysupport.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                                                                              
                     
 Voorwoord

Met deze brochure wordt informatie gegeven over het Nederlands benefietspel. Het benefietspel is een nieuw spelconcept waarmee wordt beoogd goede doelen zowel promotioneel als financieel te steunen. Het benefietspel is ontwikkeld op initiatief van de stichting Charity Support. Het is de bedoeling dat het Nederlands benefietspel regelmatig wordt gespeeld binnen de Nederlandse samenleving voor wisselende goede doelen. Het interactieve spel wordt online gespeeld op website benefietspel.nl.  
Tot de doelgroep van deze brochure behoren alle personen en instellingen die betrokken zijn of zullen worden bij het Nederlands benefietspel, zoals de te begunstigen goededoelenorganisaties, de spelers, sponsors, donateurs, benefietspel-partners en de medewerkers van de stichting Charity Support.
Het eerste deel van deze brochure geeft informatie over een aantal kenmerken van het Nederlands benefietspel. In het tweede deel komen onderwerpen aan de orde die met de exploitatie van het benefietspel te maken hebben. In het addendum is het deelnemersreglement van het Nederlands benefietspel weergegeven.   
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze brochure.                                                                                                                  De brochure is te downloaden op website charitysupport.nl.
 
Moge deze brochure een nuttige informatiebron zijn voor iedereen die betrokkenen is of zal worden bij het nieuwe spelconcept.
 
Stichting Chatrity Support 

 
  
 INHOUD
 
 1 Nederlands benefietspel                                                                                                                                                                                             Waarom is het Nederlands benefietspel ontwikkeld?
 Speelwijze
 Highscore-ranglijst
 Onderscheidende kenmerken
 Prijzen
 Spelagenda
 Testen
 
 2 Exploitatie
 Organisatie
 Beleid
 Benefietspel-partner 
 Marketing
 Financiële aspecten
 Sponsoring 
 Donaties.
 Testamentair nalaten
 Tot slot
 
 3 Addendum.
 Deelnemersreglement Nederlands benefietspel


 
 
 

1. Nederlands benefietspel


Waarom is het Nederlands benefietspel ontwikkeld? 
Voor de meeste goededoelenorganisaties is het organiseren van een promotionele actie en/of een fondsenwervende actie een niet eenvoudige opgave. Het vergt zowel de nodige kennis van zaken als financiële middelen. Zeker wannneer het een wat meer omvattende actie betreft, zoals een landelijk kansspel waarbij  niet alleen prijzen zijn te winnen maar het spel ook iets extra's moet hebben om onderscheidend te zijn. Om een dergelijke actie toch voor een groot aantal goededoelenorganisaties (zowel kleine als grote) mogelijk te maken, is op initiatief van de stichting Charity Support het 'Nederlands benefietspel' ontwikkeld. Het is de bedoeling dat met het nieuwe spelconcept regelmatig benefietspellen zullen worden georganiseerd voor wisselende goede doelen. Het benefietspel kan al dan niet in samenwerking met een externe instelling zoals een non-profitorganisatie of een bedrijf, worden georganiseerd.
                                                              
Speelwijze 
Het Nederlands benefietspel bestaat uit het beantwoorden  van 10 vragen die voor het grootste deel betrekking hebben op het te begunstigen goede doel. Bij elke vraag  behoren 4 meerkeuze-antwoorden.  Zodra  alle 10 benefietspelvragen juist zijn beantwoord is een ronde gepeeld.  Telkens wanneer een antwoord is geselecteerd wordt met een virtueel schot op doel, het gegeven antwoord op juistheid getest. Is het antwoord juist dan wordt een doelpunt gescoord. Is het antwoord niet juist dan houdt de keeper de bal uit het doel en wordt de vraag opnieuw gesteld en wordt het gegeven antwoord wederom op juistheid getest met een schot op doel.                                                                                                      Het spelresultaat van een speler is beter naarmate de speler in een kortere tijd de 10 benefietspelvragen correct heeft beantwoord. Elke speler heeft de mogelijkheid zijn spelresultaat te verbeteren door dezelfde 10 vragen nog eens te beantwoorden. De kortste rondetijd van al zijn gespeelde rondes is bepalend voor zijn 'spelprestatie'. Er is een maximum verbonden aan het totale aantal te spelen rondes.                                                                                                                                                                                                                   
Highscore-ranglijst
Bij elk georganiseerd benefietspel behoort een highscore-ranglijst. De volgorde van de spelers op de ranglijst wordt bepaald door de kortste rondetijd die elke speler heeft gescoord. Iedere speler krijgt gedurende de looptijd van het benefietspel informatie over de plaats die hij inneemt op de ranglijst. De plaats van de speler op de highscore-ranglijst is pas definitief ná het sluitingstijdstip van het betreffende benefietspel. Immers gedurende de looptijd van het spel kan door een andere speler een nog betere spelprestatie worden geleverd en zakt de speler een plaats op de ranglijst. Door dit competitieve element is het benefietspel extra uitdagend. 
           
Onderscheidende kenmerken.  
Het Nederlands benefietspel onderscheidt zich van andere (goededoelen-)spellen gezien de volgende kenmerken: 
a) Via de benefietspelvragen wordt op speelse wijze informatie verstrekt over het doel en de  actviteiten van de te begunstigen goededoelenorganisatie.                                                                                                                                                                                                  b) De speler kan met zijn spelprestatie invloed uitoefenen op zijn kans om prijswinnaar te worden.  
c) Sponsors  kunnen onderwerp zijn van een aantal benefietspelvragen waardoor zij extra aandacht van de spelers krijgen.                                        d) Instellingen, organisaties, particulieren en bedrijven kunnen in samenwerking met de stichting Charity Support een benefietspel organiseren waarbij de te begunstigen instelling in overleg kan worden gekozen.                            
 
Prijzen.  
Bij het toekennen van de prijzen speelt de geleverde spelprestatie een belangrijke rol. Het verband tussen de te leveren spelprestatie en de te winnen prijs kan  per benefietspel verschillen. Het betreffende verband wordt  tenminste 10 dagen voorafgaand aan de start van elk gepland benefietspel vermeld op de website charitysupport.nl.                                                                                                                                                      De prijswinnaars  worden na  de sluitingsdatum van het  benefietspel gedurende tenminste 3 maanden vermeld (alleen met hun initialen) op de website charitysupport.nl. De prijswinnaars worden bovendien binnen 10 dagen na de sluitingsdatum van het benefietspel geinformeerd over hun gewonnen prijs via hun opgegeven e-mailadres. Mocht de prijswinnaar na 3 maanden nog niet op de e-mail(s) van de stichting Charity Support hebben gereageerd dan vervalt de aanspraak op de prijs en wordt deze toegekend aan de te begunstigen goededoelenorganisatie van het betreffende benefietspel.

Spelagenda 
Via  de spelagenda (op website charitysupport.nl ) wordt tenminste 10 dagen vooraf aan de startdatum van elk benefietspel, informatie gegeven over                                                                                                                                                                                                                                  a) het start- en sluitingstijdstip van het spel                                                                                                                                                                        b) de te begunstigen instelling                                                                                                                                                                                          c) de  inleg per ronde                                                                                                                                                                                                        d) het maximum aantal gratis te spelen rondes                                                                                                                                                                e) het maximaum aantal te spelen rondes met inleg                                                                                                                                                        f) de te winnen prijzen                                                                                                                                                                                                      g) de vereiste spelprestatie om prijswinnaar te kunnen worden
h) het maximum aantal spelers van de highscore-ranglijst dat wordt gepresenteerd op de website benefietspel.nl  en 
i) de door de stichting Charity Support gegarandeerde minimum-afdracht aan de te begunstigen goededoelenorganisatie.

Test/demo                                             
De speler die het benefietspel (voor het eerst) gaat spelen  kan met een testspel/demo ervaren hoe het benefietspel wordt gespeeld en daarbij tevens zijn kennis  testen van de spelregels van het Nederlands benefietspel. De test/demo is gratis te spelen waarbij vooraf registreren niet nodig is. Prijzen zijn er niet mee te winnen en er is ook geen te begunstigen goed doel.
 
 
2. EXPLOITATIE

Organisatie Nederlands benefietspel. 
Het Nederlands benefietspel wordt binnen de Nederlandse samenleving aangeboden door de stichting Charity Support.Conform haar statuten  is het doel van de stichting: 'Het bevorderen van steun aan goede doelen'. De stichting CharitySupport is door de Nederlandse  Belastingdienst aangewezen als een  Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).   
                                                                                                                                                                                          
Enkele algemene gegevens van Stichting Charity Support:                                                                                                                                            Naam: Stichting Charity Support Foundation International, of kortweg: 'stichting Charity Support'.                                                                                RSIN nummer 8147.96.849,   SBI-code 94996.                                                                                                                                                                KVK nummer 17137550 (KvK ZO Brabant).                                                                                                                                                                      Website: charitysupport.nl, e-mailadres: info@charitysupport.nl, tel.  0499-380292 .                                                                                                      Het bestuur van de Stichting Charity Support wordt bijgestaan door een adviescollege. Zowel de bestuursleden als de  leden van het adviescollege zijn pro Deo betrokken bijj de stichting Charity Support.                                                                                                                                              Voor de meest recente informatie over de samenstelling van het bestuur, het adviescollege en de activiteiten van de stichting Charity Support, wordt verwezen naar website charitysupport.nl.                                     
                                                                                                                                                                                                      
Beleid 
Het beleid van de stichting Charity Support is hoofdzakelijk gericht op het exploiteren van het Nederlands Benefietspel. Het is de bedoeling het Nederlands benefietspel meerdere keren per jaar te organiseren. Vooralsnog zal het aanbieden van het benefietspel beperkt blijven tot de Nederlandse samenleving. Bij de uitvoering van het beleid zijn de 'Algemene voorwaarden van de Stichting Charity Support' van toepassing. Voor een beschrijving van het nu actuele beleid, ga naar website charitysupport.nl.
 
Benefietspel-partner                                                                                                                                                                                                   Het  Nederlands benefietspel kan op eigen initiatief van de stichting CharitySupport worden georganiseerd maar ook in samenwerking met een externe instelling.                                                                                                                                                                                                                In geval de externe instelling een fondsenwervende goededoelenorganisatie, kan de instelling zelf de te begunstigen instelling zijn en eventueel zijn eigen sponsor(s) uitnodigen om het  betreffende benefietspel (mede) te sponsoren.                                                                                                        In geval de externe instelling een profit-instelling is, bijvoorbeeld een bedrijf, zal het te begunstigen goede doel vaak het favoriete goede doel zijn van de profit-instelling. De instelling  kan daarbij zelf de (hoofd)sponsor zijn van het betreffende  benefietspel.                                                      Instellingen die geïnteresseerd zijn om in samenwerking met de Stichting Charity Support een benefietspel te organiseren, worden voor nadere informatie uitgenodigd contact op te nemen met onze stichting.                                                                                                                                           
Marketing 
Vele  marketing-mogelijkheden kunnen van belang zijn bij het exploiteren van het Nederlands benefiefspel, zoals het presenteren van het Nederlands benefietspel in kranten, magazins, social media, radio en tv. Voor de betreffende presentatie kan zo nodig een reclamebureau worden  ingeschakeld.
 
Financiële aspecten  
De uitgaven van de stichting CharitySupport betreffen vooral  de exploitatie-kosten van het Nederlands benefietspel.
Bij benefietspellen wordt  de netto spelopbrengst (bruto spelersinleg minus kosten benefietspel)  volledig aan de te begunstigen instelling afgedragen. Hierbij kan de stichting Charity Support een minimumafdracht vaststellen waarvoor zij zich garant stelt..                                                  Gestreefd  wordt de exploitatiekosten van het benefietspel te financieren met inkomsten afkomstig van spelersinleg, sponsoring, donaties, testamentaire nalatenschappen en adsense- en/of affliate- advertenties.                                                                                                                      Voor nadere informatie over de financiële aspecten wordt verwezen naar de jaarverslagen en de jaarrekeningen van de stichting Charity Support. De betreffende informatie is te vinden op website charitysupport.nl . 
 
Sponsoring  
Instellingen (zoals bedrijven, vermogensfondsen en organisaties voor goede doelen) kunnen de stichting Charity Support als sponsor steunen.
In dit verband zij opgemerkt dat sponsoring van het Nederlands benefietspel voor de sponsor extra aantrekkelijk kan zijn. Immers de sponsor kan onderwerp zijn van een aantal benefietspelvragen. De sponsor kan kiezen tussen een aantal sponsoringpakketten. Voor informatie over de meerst recente sponsoringpakketten en de daarbij behorende tarieven, ga naar website charitysupport.nl .
 
Giften  
Het spreekt voor zich dat eenmalige giften en periodieke giften  bijzonder welkom zijn. Het gironummer van de stichting Charity Support is NL84INGB0009063934. De stichting  is door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zodat fiscale aftrek van eenmalige en periodiek giften tot de mogelijkheden behoort. De stichting Charity Support kan desgewenst voor de vereiste akte van schenking zorgdragen.
 
Nalatenschap  
Particulieren kunnen bij testamentaire beschikking aan onze stichting een legaat nalaten.Stichting Charity Support is vanwege haar ANBI- status vrijgesteld van successiebelasting. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met onze stichting. 
 
Tot slot   
We kunnen ons voorstellen dat het concept van het Nederlands benefietspel een aantal mensen aanspreekt. Particulieren maar ook instellingen en bedrijven die ons  willen helpen bij het ontwikkelen en organiseren van het Nederlands benefietspel, worden graag uitgenodigd voor een gesprek. Voor het vijwilligerswerk is door de stichting Charity Support een vrijwilligers-regeling getroffen. Hierdoor kunnen vrijwilligers in aanmerking komen voor een belastingvrije vergoeding. Neem vrijblijvend contact met ons op. Ons e-mailadres is info@charitysupport.nl. Ons telefoonnummer is 0499-830292.


3. ADDENDUM

Deelnemersreglement Nederlands benefietspel