Algemene Voorwaarden stichting Charity Support

Artikel 1 Defenities
Algemene Voorwaarden
De  Algemene Voorwaarden betreffende de Stichting  Charity Support Foundation International.
Auteursrecht
Het recht van de maker of een eventuele rechtverkrijgende van een werk van literatuurwetenschap of kunst om te bepalen hoe, waar en wanneer zijn werk wordt openbaar gemaakt of verveelvoudigd.
Algemene voorwaarden Nederlands benefietspel.
De algemene voorwaarden inzake het Nederlands benefietspel zoals vastgelegd in de 
Algemene voorwaarden Nederlands benefietspel.
Bezoeker 
Persoon,bedrijf of instelling die de website www/charitysupport.nl of de website www.benefietspel.nl bezichtigt.
Cookie statement
De regelingen inzake het gebruik van cookies door de stichting Charity Support zoals  die zijn in vastgeleegd in het Cookie statemenet.
Donatie
Steunverlening aan de Stichting Charity Support waarvoor geen tegenprestatie van de zijde van de Stichting is overeengekomen.
Externe instelling
Organisatie die in samenwerking met de stichting Charity Support een benefietspel organiseert.
Gebruiker
Particulier,bedrijf of instelling die op basis van een schriftelijke Overeenkomst tussen Gebruiker en Stichting ,gebruik maakt van de diensten van de Stichting.
Geregistreerde
Persoon,bedrijf of instelling die voorkomt op de registratielijst van rechtspersonen van  het Nederlands benefietspel..
Goed doel
Instelling die door de Nederlandse Belasting Dienst is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of een instelling die de Stichting daaraan gelijkwaardig acht.
Legaat
Testamentaire making waarbij een bepaald goed of een bepaalde som geld aan een  (recht)persoon wordt nagelaten.Nederlands Benefietspel, 
Deelnemer
De speler van het benefietspel die tenminste één keer een ronde van 10  vragen met succes heeft beantwoord.
Online betaling
Het binnen het kader van het Nederlandse Benefietspel, door de Deelnemer online betaalde geld voor het verwerven van een aantal te spelen Rondes.
Overeenkomst
Iedere tot stand gekomen verbintenis tussen de Stichting  en een wederpartij.
Privacy Statement
De  verklaring Bescherming Persoonsgegevens van de stichting Charity Support  conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Reglement Extern initiatief .
De regelingen vastgelegd in het  Reglement extern initiatief inzake het Nederlands benefietspel 
Reglement Nederlands benefietspel
De regelingen conform het reglemenet inzake het Reglement Nederlands benefietspel.
Reglement sponsoring Nederlands benefietspel
De regelingen vasgelegd in het Reglement Sponsoring Nederlands benefietspel.
Geregistreerde
Persoon,bedrijf of instelling die voorkomt op de lijst van rechtspersonen die kunnen deelnemen aan het Nederlands benefietspel.
Gebruiker
Persoon,bedrijf of instelling die het benefietspel voor eigen doeleind  heeft gestart.
Sponsoring
Steunverlening aan de Stichting waarbij is overeengekomen dat de Stichting een tegenprestatie levert .
Speler
Persoon,bedrijf of instelling die het benefietspel  heeft gestart om deel te nemen aan het benefietspel.
Steunverlener
Persoon,bedrijf of instelling die - al dan niet in combinatie met een tegenprestatie van de kant van de stichting Charity Support - de stichting helpt bij het realiseren van haar doelstelling.  
Stichting
De  Stichting Charity Support Foundation International, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 17137550 (KvK ZO Brabant) .
Supporter van de stichting Charity Support
Alle personen die zich als Supporter van de stichting Charity Support hebben opgegeven bij de Supportactie-loterij met de stichting Charity Support als begunstigde instelling. 

Artikel 2
Algemeen 
2.1 De Stichting  is opgericht in 2000 en is gevestigd in Best. De Stichting heeft als doel goede doelen te steunen.
2.2 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van de Stichting en op iedere  tot stand gekomen Overeenkomst en uitvoering daarvan. Vooralsnog zijn de activiteiten vooral gericht op het exploiteren van het Nederlands benefietspel. 
2.3. De Algemene Voorwaarden Nederlands Benefietspel,het Regelement Nederlands benefietspel,het Reglement sponsoring Nederlands benefiespel,het Reglement extern initiatief, de Privacy statement, en de 'Cookie statement'  de  maken deel uit van deze Algemene voorwaarden.
2.4. De toepasselijkheid van andersluidende voorwaarden  die met deze Algemene Voorwaarden in tegespraak zijn, wordt  van de hand gewezen.
2.5. Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgewezen.
2.6. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2..7 Vernietiging of nietigheid van een of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg  te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking  van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
2.8.De Stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen.
2.9. Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten door de Stichting schriftelijk worden vastgelegd.

Artikel 3.
Charity Support Actie

3.1 De afzonderlijke acties  van de Stichting worden aangeduid met "Charity Support Actie" of "Nationale Charity Support Actie" met de toevoeging van de dag waarop de actie eindigt, bijvoorbeeld: "Charity Support Actie 31-12-2014" of "Nationale Charity Support Actie 31-12-2014". 
3.2 De betreffende acties worden  ten minste 10 dagen voorafgaand aan de startdatum van de actie  aangekondigd op deze website.
3.3. Stichting Charity Support behoudt zich het recht voor om een  georganiseerde Charity Support Actie vervroegd te beëindigen en/ of de spelregels naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving,te wijzigen en aan te vullen.Dit met uitzondering van het Nederlands Benefietspel.
3.4 Terugkerende Charity Suport Acties zijn het organiseren van een benefietspel ( zie 4) .
3.4. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Stichting Charity Support. Over de besluiten van het bestuur is geen beroep mogelijk.

Nederlands Benefietspel
Artikel 4
4.1 In geval een actie van de Stichting een spel betreft ten gunste van een Goed doel, wordt het spel aangeduid met 'Nationaal benefietspel' (url: nationaalbenefietspel.nl) of met 'National benefitgame' (url: nationalbenefit.org).
4.2  Met het Nationaal benefietspel wordt gestreefd het Goed doel op een ludieke en spannende wijze  te promten en financieel te steunen. 
4.3 Als regel wordt het benefietspel voor een specifiek land georganiseerd.In die gevallen wordt  de aanduiding 'nationaal' en/of 'national' vervangen door een voorvoegsel die kenmerkend is voor het land waarvoor het spel is bestemd. Zo wordt  het spel voor de Nederlandse samenleving  aangeduid met het 'Nederlands benefietspel' met als url: nederlandsbenefietspel.nl of benefietspel.nl. 
.
4.4 Beoogd wordt het Nederlands benefietspel 1 tot 4 keer per jaar als goededoelenactie te organiseren.
4.5. Het Nederlands benefietspel wordt  gespeeld voor al dan niet wisselende  goede doelen en/of projecten en met al dan niet wisselende sponsors.
4.6  
 Het benefietspelconcept  kent een promotionele versie en een fondswervende versie.
4.7 De p
romotionele versie is gratis te spelen en heeft tot doel  het promoten van zowel het(de) te begunstgen goede doel(en) als de fondswervende versie ten behoeve van het(de) te begunstigen goede doel(en).
4.8 De fondswervende versie heeft tot doel het financieel steunen van een of meer goede doelen en kan worden gespeeld na betaling van een online inleg.
4.9 
Bij het spelen van het Nederlands benefietspel kan worden gestart met de promotionele versie waarna de speler desgewenst de betreffende fondswervende versie kan spelen.
4.10 De spelers van de fondswervende versie kunnen met een gekozen online inleg een aantal rondes spelen. Gestreefd wordt 60% of meer  van de totale online inleg van alle spelers, af te dragen aan het(de) te begunstigen goede doel(en).
4.11 De regelingen die zijn vasgelegd  in het  'Reglement Nederlands  benefietspel' zijn van toepassing op het Nederlands benefietspel.

Sponsoring
Artikel 5
5.1. Sponsoring van de stichting Charity Support is mogelijk door instellingen, bedrijven,organisaties en vermogensfondsen.
5.2 De sponsors dienen gevestigd te zijn in  Nederland. 
5.3 Sponsoring van de stichting Charity Support is zonder schriftelijke overeenkomst tussen sponsor en de Stichting niet mogelijk.
5.4 De besteding van de sponsorbijdrage wordt in overleg met de sponsor vastgesteld.
5.5 Bij het aanmelden van sponsoring dient te worden opgegeven welke actie het betreft .
 Aanmelding is mogelijk nádat de startdatum van de betreffende actie is vastgesteld en deze datum  via haar website bekend is gemaakt.
5.6 De aanmelding dient gepaard te gaan met opgave van de naam en adres van de sponsor .                                                                            5.7 
De aanmelder  dient op te geven met welke naamsverwijzing hij wenst te worden vermeld binnen het kader van de betereffende actie.
5.8 Als aanmelding kan dienen door een volledig ingevuld aanmeldingsformulier te zenden naar de stichting Charity Support.
5.9 De overeenkomst dient te worden ondertekend door een wettelijk vertegewoordiger van de sponsor en de stichting Charity Support.
5.10 Binnen 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst zal de betreffende  factuur naar de sponsor worden gezonden.
5.11 Betaling wordt binnen 14 dagen verwacht op rekening NL84INGB0009063934 t.n.v Stichting Charity Support 
5.12 Na ontvangst van de betaling zal de sponsorvermelding zo spoedig mogelijk worden gëeffectueerd.

Artikel 6
Steunverlening
6.1. Financiële ondersteuning van de Stichting is mogelijk, bijvoorbeeld door Sponsoring , met een Donatie of  een Legaat of als Supporter  van de Stichting Charity Support of als vriend van de stichting Charity Support. De bijdrage wordt toegevoegd aan de algemene middelen van de  Stichting. 
6.2 De bijdragen genoemd in 6.1 kunnen zijn geoormerkt door de Steunverlener.
6.3. Met de Steunverlener kan zijn overeengekomen dat de Stichting voor de steun een tegenprestatie levert.
6.4 Supporters van de stichting Charity Support geven toestemming dat de Grote Clubactie hun aanmelding en afmelding als supporter doorgeven aan de stichting Charity Support.
6.5 Bij de sponsoring van het Nedelands benefietspel zijn  de sponsor en donatiepaketten van toepassing. zoals die op de website www.charitysupport.nl zijn gepresenteerd. 
6.6 Zowel particulieren als bedrijven en instellingen kunnen op basis van een schriftelijke Overeenkomst 'vriend  van de stichting Charity Support' worden.
6.7 Particulieren vrienden van de Stichting worden worden nader aangeduid met 'donor-vriend van de stichtig Charity Support'.
6.8 Bedrijven,instellingen en particulieren die vriend zijn van de Stichting worden aangeduid met' sponsor-vriend van de stichting Charity Support'.
6.9. De donor-vrienden   dienen  woonachtig te zijn te zijn in  Nederland.                                                                                                           
 
6.10 De aanmelding dient tot doel te hebben het steunen van  de activiteiten van  de stichting Charity Support.
6.11. De aanmeling dient gepaard te gaan met opgave van de naam en adres van de donateur-vriend.  

6.12. De overeenkomst dient te worden ondertekend door een wettelijk vertegewoordiger van de donateur en de stichting Charity Support.
6.13. In de overeenkomst is het jaarlijks donatiebedrag vermeld en de looptijd van de overeenkomstzoals vermeld in vrienden van de stichting Charity Support.
6.14. In de overeenkomst wordt vermeld op welke wijze de donateur-vriend wordt vermeld in de lijst van vrienden van de stichting Charity Support.
6.15. In de overeenkomst is opgenomen dat donateur-vrienden die  5 jaar lang een jaarlijks  bijdrage hebben geleverd van 500 euro of meer,  in aanmerking komen  voor een Charity Star..
6.16 Binnen 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst zal de betreffende  factuur naar de donateur-vriend worden gezonden.
6.17. Betaling wordt binnen 14 dagen verwacht op rekening NL84INGB0009063934 t.n.v Stichting Charity Support.,onder vermelding van  'steunen als donateur-vriend' met vermelding van de voorgenomen looptijd van de overeenkomst.                                                                                      6.18 Regelmatig worden acties gevoerd om het aantal vrienden van de stichting Charity Support uit te breiden. 

 Artikel 7
Aansprakelijkheid                                                                                                                                                                                                          7.1 De Stichting is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die is veroorzaakt door haar verstrekte informatie en/of gegeven adviezen en/of andere activiteiten. De wederpartij die daar gebruik van maakt doet dit voor eigenrekening en  risico.                                                                       7.2 De wederpartij vrijwaart de Stichting voor alle aanspraken van derden wegens product-aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat aan de wederpartij is geleverd binnen het kader van het Nederlandse Benefietspel.                                                             7.3 De NBS-organisator is aansprakelijk voor de gevolgen van het georganiseerde benefietspel met uitzondering van de gevolgen vawege  de faciliterende inbreng afkomstig van de stichting Charity Support zoals weergegeven in Artikel 5.5 van dit reglement. 

Artikel 8 
Bescherming persoongegevens.
Het Privacy statement van de stichting Charity Support is  binnen het kader van  het Nederlands benefietspel, op alle activiteiten van toepassing

Artikel 9
Auteursrechten
9.1 De inhoud van onder het Auteursrecht vallende  bekendmakingen, door de Stichting verstrekt of openbaar gemaakt, mag niet zonder  toestemming van de Stichting worden vermenigvuldigd en/of worden  ingezet voor al dan niet commerciële doeleinden,tenzij met schriftelijke toestemming van de Stichting.

Artikel 10 
Geschillen en toepasselijk recht
10.1 Klachten verband houdend met  een georgaiseerd Nederlands Benefietspel kunnen schrifelijk worden neergelegd bij de Stichting  conform de bereffende procedure van klachtenafhandeling.
10.2. Op alle overeenkomsten tussen de Stichting en de wederpartij waarop de Algemene Voorwaarden van toepassiing zijn, is uitsluitend Nederlandsrecht van toepassing
10.3. Alle geschillen welke tussen de Stichting en de wederpartij mochten ontstaan, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de  bevoegde rechter in door de Stichting te verkiezen  arrondissement.