Algemene Voorwaarden stichting Charity Support

Artikel 1 Defenities
Algemene Voorwaarden
De  Algemene Voorwaarden betreffende de Stichting  Charity Support Foundation International.
Auteursrecht
Het recht van de maker of een eventuele rechtverkrijgende van een werk van literatuurwetenschap of kunst om te bepalen hoe, waar en wanneer zijn werk wordt openbaar gemaakt of verveelvoudigd.
Algemene voorwaarden Nederlands benefietspel.
De algemene voorwaarden inzake het Nederlands benefietspel zoals vastgelegd in de 
Algemene voorwaarden Nederlands benefietspel.
Benefietspelen
Een online spel dat op initiatief van  de Stichting is ontwikkeld en (mede) wordt  georganiseerd waarbij deze  Algemene voorwaarden  van toepassing zijn. 
Bezoeker 
Persoon,bedrijf of instelling die de website www/charitysupport.nl of de website www.benefietspel.nl bezichtigt.
Cookie statement
De regelingen inzake het gebruik van cookies door de stichting Charity Support zoals  die zijn in vastgeleegd in het Cookie statemenet.
Deelnemer
De Speler  die gestart is met het beantwoorden van een ronde van 10  vragen waarbij zijn spelresultaat is geregistreerd.door de stichting ..
Donatie
Steunverlening aan de Stichting waarvoor al dan niet een tegenprestatie wordt geleverd van de zijde van de Stichting .
Disclaimer
Verklaring van de Stichting inzake haar aansprakelijkheid - aangeduid met Disclaimer - met betrekking tot al haar activiteiten.
Externe partner
Organisatie die in samenwerking met de Stichting  een benefietspel organiseert.,conform de 'Algemene Voorwaarden Extern initiatief '..
Geregistreerde
Persoon,bedrijf of instelling die voorkomt op de lijst van rechtspersonen die gebruik kunnen maken van de diensten die de Stichting Charity Support aanbiedt voor de betreffende registratie.
Gebruiker
Persoon,bedrijf of instelling die gebruik maakt van de diensten van de Stichting .
Goededoeenorganisatiel
Instelling die door de Nederlandse Belasting Dienst is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of een instelling die de Stichting daaraan gelijkwaardig acht.
Goed doel
Instelling die door de Nederlandse Belasting Dienst is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of een instelling die de Stichting daaraan gelijkwaardig acht. 
Legaat

Testamentaire making waarbij een bepaald goed of een bepaalde som geld aan een  (recht)persoon wordt nagelaten, zoals aan de stichting Charity Support.
Nederlands benefietspel 
Het online spel conform het Reglement Nederlands benefietspel
Online betaling
Het binnen het kader van het Nederlandse Benefietspel, door de Deelnemer online betaalde geld voor het verwerven van een aantal te spelen Rondes.
Overeenkomst
Iedere tot stand gekomen verbintenis tussen de Stichting  en een wederpartij.
Privacy Statement
De  verklaring Bescherming Persoonsgegevens van de stichting Charity Support  conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Reglement Extern initiatief .
De regelingen vastgelegd in het  Reglement Extern initiatief  , inzake de samenwerking tussen de Exterene Partner en de stichting Charity Support. 
Reglement Nederlands benefietspel
De regelingen vastgelegd in het Reglement Nederlands benefietspel.,
Reglement Sponsoring Nederlands benefietspel
De regelingen vasgelegd in het Reglement Sponsoring Nederlands benefietspel.
Ronde.
Het voltooien van het op juiste wijze  beantwoorden van de 10 meerkeuzevragen van het Nederlands benefietspel.
Speelronde 
Het voltooien van het op juiste wijze  beantwoorden van de 10 meerkeuzevragen van het Nederlands benefietspel.
Sponsoring
Zakelijke steunverlening door een persoon , bedrijf of instelling aan de Stichting waarbij is overeengekomen dat de Stichting een tegenprestatie levert .
Speler
Persoon,bedrijf of instelling die gebruik maakt van de mogelijkheden die het Nederlands benefietspel biedt.
Steunverlener
Persoon,bedrijf of instelling die - al dan niet in combinatie met een tegenprestatie van de zijde van de stichting Charity Support - de stichting helpt bij het realiseren van haar doelstelling.  
Stichting
De  Stichting Charity Support Foundation International, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 17137550 (KvK ZO Brabant) .
Supporter van de stichting Charity Support
Alle personen die deelnemen aan  de Supportactie-loterij en de Stichting Charity Support als te begunstigen goede doel hebben aangemerkt. 
Vrienden van de Stichting Charity Support
Particulier,bedrijf of instelling die als 'vriend van de stichtig Charity Support' geregistreerd staat,waarop de 'Agemen Voorwaarden Vrienden van de Stichting Charity Support'.  van toepassing zijn.

Artikel 2
Algemeen 
2.1 Alle activiteiten van de Stichting zijn gericht op het (financieel) steunen van Goededoelenorganisaties, zonder winstoogmerk..
2.2 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van de Stichting en haar  Gebruikers en op iedere  tot stand gekomen Overeenkomst en uitvoering daarvan. . 
2.3. De Algemene Voorwaarden Nederlands Benefietspel,het Reglement Nederlands benefietspel,het Reglement Sponsoring Nederlands benefiespel,het Reglement Extern initiatief,de Algemene Voorwaarden Vrienden van de Stichting Charity Suport, de Privacy statement ,de 'Cookies statement' en de Disclaimer maken deel uit van deze Algemene voorwaarden.
2.4. De toepasselijkheid van andersluidende voorwaarden  die met deze Algemene Voorwaarden in tegespraak zijn, wordt  van de hand gewezen.
2.5. Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgewezen.
2.6. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2..7 Vernietiging of nietigheid van een of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg  te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking  van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
2.8.De Stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen.Zij maakt dit publikelijk bekend, tenminste 1 maand vooraf aan de ingangsdatum ,via de website Charity Support.nl. .
2.9. Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten door de Stichting schriftelijk worden vastgelegd.

Artikel 3.
Charity Support Acties
3.1 De afzonderlijke acties  van de Stichting worden aangeduid met "Charity Support Actie".
3.2 De betreffende acties worden  ten minste 10 dagen voorafgaand aan de startdatum van de actie  aangekondigd op deze website.
3.3 Een Charity Support Actie is het organiseren van het Nationaal benefietspel .Het benefietspel wordt nader aangeduid met de toevoeging van de dag waarop de actie start en eindigt. 
3.4 Als regel wordt het benefietspel voor een specifiek land georganiseerd.In die evallen kan  de aanduiding 'nationaal' en/of 'national' vervangen door een voorvoegsel die kenmerkend is voor het land waarvoor het spel is bestemd. Zo wordt  het spel voor de Nederlandse samenleving  aangeduid met het 'Nederlands benefietspel' met als url: nederlandsbenefietspel.nl .of benefietspel.nl. 
3.5. Stichting Charity Support behoudt zich het recht voor om een actie vervroegd te beëindigen en/ of de spelregels naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen en aan te vullen, echter met uitzondering van het Nederlands Benefietspel.
3.6 Terugkerende Charity Suport Acties zijn het organiseren van het Nederlands benefietspel.
3.7. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Stichting. Over de besluiten van het bestuur is geen beroep mogelijk.

Artikel 4
Nederlands Benefietspel
4.1  Met het Nationaal benefietspel wordt gestreefd de Goededoelenorganisatie op een ludieke en spannende wijze  te promoten en financieel te steunen.
4.2Tenminste 80% of meer  van de baten minus de kosten eordt afgedragen  aan de te begunstigen goededoelenorganisatie.
4.3 Als regel wordt het benefietspel voor een specifiek land georganiseerd.In die gevallen kan  de aanduiding 'nationaal' en/of 'national' vervangen door een voorvoegsel die kenmerkend is voor het land waarvoor het spel is bestemd. Zo wordt  het spel voor de Nederlandse samenleving  aangeduid met het 'Nederlands benefietspel' met als url: nederlandsbenefietspel.nl .of benefietspel.nl. 
.
4.3 De regelingen die zijn vastgelegd  in het  'Reglement Nederlands  benefietspel' zijn van toepassing op het Nederlands benefietspel. 
4.4 Beoogd wordt het Nederlands benefietspel 1 tot 4 keer per jaar als goededoelenactie te organiseren.

Artikel 5
Sponsoring
5.1. Sponsoring van de stichting Charity Support is mogelijk door instellingen, particulieren,bedrijven,organisaties en vermogensfondsen.
5.2 De sponsors dienen gevestigd te zijn in  Nederland met uitzondering van ermogensfondsen.. 
5.3 Sponsoring van de stichting Charity Support is zonder schriftelijke overeenkomst tussen sponsor en de Stichting niet mogelijk.
5.4 De besteding van de sponsorbijdrage wordt in overleg met de sponsor vastgesteld.
5.5 Bij het aanmelden van sponsoring dient te worden opgegeven welke actie het betreft .
 Aanmelding van sponsoring  is mogelijk nádat de startdatum van de actie is vastgesteld en deze datum via haar website bekend is gemaakt..
5.6 De aanmelding dient gepaard te gaan met opgave van de naam en adres van de sponsor .                                                                            5.7 
De aanmelder  dient op te geven met welke naamsverwijzing hij wenst te worden vermeld binnen het kader van de betereffende actie.
5.8 Als aanmelding kan dienen door een volledig ingevuld aanmeldingsformulier te zenden naar de stichting Charity Support.
5.9 De overeenkomst dient te worden ondertekend door een wettelijk vertegewoordiger van de sponsor en de Stichting..
5.10 Binnen 14 dagen na ondertekening van de Overeenkomst zal de betreffende  factuur naar de sponsor worden gezonden.
5.11 De betreffende factuur moet binnen 14 dagen  op rekening NL84INGB0009063934 t.n.v Stichting Charity Support zijn voldaan.
5.12 Na ontvangst van de betaling zal de sponsorvermelding  zo spoedig mogelijk worden gëeffectueerd.

Artikel 6
Steunverlening
6.1. Financiële ondersteuning van de Stichting is mogelijk bijvoorbeeld door Sponsoring, met een Donatie of een Legaat of als Supporter  van de Stichting Charity Support of als Vriend van de stichting Charity Support. De bijdrage wordt toegevoegd aan de algemene middelen van de  Stichting. 
6.2 De steunverleners kunnen hun (financiële) steun oormerken en zo hun bijdrage een specifieke bestemming geven..
6.3. Met de Steunverlener kan zijn overeengekomen dat de Stichting voor de steun een tegenprestatie levert.
6.4 Supporters van de stichting Charity Support geven toestemming dat de Grote Clubactie hun aanmelding en afmelding als supporter doorgeven aan de stichting Charity Support.
6.5 Bij de sponsoring van het Nedelands benefietspel zijn  de sponsor en donatiepaketten van toepassing. zoals die op de website www.charitysupport.nl zijn gepresenteerd. 
6.6 Zowel particulieren als bedrijven en instellingen kunnen op basis van een schriftelijke Overeenkomst 'vriend  van de stichting Charity Support' worden waarbij de Algemene voorwaarden '
Vrienden van de Stichting Charity Support' van toepassing zijn..                                                                                          

Artikel 7
Extern initiatief
7.1 Zowel pariculieren,bedrijven als instellingen kunnen. in samenwerking met de Stichting ,een benefietspel organiseren.Hierbij zijn de 'Algemene voorwaarden Extern initiatief' van toepassing.
7.2 De plichten en rechten zijn vasgelegd in een schriftelijke overeenkomst.tussen de externe partner en de Stichting..

Artikel 8
Auteursrechten
8.1 De inhoud van onder het Auteursrecht vallende  bekendmakingen, door de Stichting verstrekt of openbaar gemaakt, mag niet zonder  toestemming van de Stichting worden vermenigvuldigd en/of worden  ingezet voor al dan niet commerciële doeleinden,tenzij met schriftelijke toestemming van de Stichting.

Artikel 9
Aansprakelijkheid                                                                                                                                                                                                          9.1 De Stichting is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die is veroorzaakt door haar verleende diensten zoals verstrekte informatie en/of gegeven adviezen en/of andere activiteiten zoals het organiseren van het Nedelands benefietspel, tenzij er sprake is van grove schuld bij de Stichting.  
9.2 De wederpartij vrijwaart derden voor alle aanspraken vanwege een tekortschieten van  dienstverlening door derden  en/of gebreken van een product .dat derden hebben geleverd, voorzover dat valt binnen het kader van de activiteiten van de Stichting.  .         
 

 

 Artikel 10 
Klachten en toepasselijk recht
8.1 Klachten verband houdend met acties van  de Stichting  kunnen schrifelijk worden neergelegd bij de Stichting.                                                    8.2. Op alle overeenkomsten tussen de Stichting en de wederpartij waarop de Algemene Voorwaarden van toepassiing zijn, is uitsluitend Nederlandsrecht van toepassing.                                                                                                                                                                                    8.3. Alle geschillen welke tussen de Stichting en de wederpartij mochten ontstaan, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de  bevoegde rechter in door de Stichting te verkiezen  arrondissement. 

 

 Volgend item