Algemene Voorwaarden stichting Charity Support

Artikel 1 Defenities

Algemene Voorwaarden
De  Algemene Voorwaarden betreffende de Stichting  Charity Support Foundation International.

Auteursrecht
Het recht van de maker of een eventuele rechtverkrijgende van een werk van literatuurwetenschap of kunst om te bepalen hoe, waar en wanneer zijn werk wordt openbaar gemaakt of verveelvoudigd.

Algemene voorwaarden Nederlands benefietspel.
De algemene voorwaarden inzake het Nederlands benefietspel conform de 
Algemene voorwaarden Nederlands benefietspel.

Cookie statement
De regelingen inzake het gebruik van cookies door de stichting Charity Support zoals  die zijn in opgenomen in het Cookie statemenet.

Donatie
Steunverlening aan de Stichting Charity Support waarvoor geen tegenprestatie door de Stichting is overeengekomen.

Gebruiker
Partculier,bedrijf of instelling die op basis van een schriftelijke Overeenkomst tussen Gebruiker en Stichting ,gebruik maakt van de diensten van de Stichting.

Goed doel
Instelling die door de Nederlandse Belasting Dienst is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of een instelling die de Stichting daaraan gelijkwaardig acht.

Legaat
Testamentaire making waarbij een bepaald goed of een bepaalde som geld aan een  (recht)persoon wordt nagelaten.

Nederlands Benefietspel, 
Een  spelwijze waarbij voor het behalen van een spelresultaat, tenminste één keer een ronde van 10  vragen met succes dient te zijn beantwoord..

Online betaling
Het binnen het kader van het Nederlandse Benefietspel, door de Deelnemer online betaalde geld voor het verwerven van een aantal te spelen Rondes.

Overeenkomst
Iedere tot stand gekomen verbintenis tussen de Stichting  en een wederpartij.

Privacy Statement
De  verklaring Bescherming Persoonsgegevens van de stichting Charity Support  conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Reglement Nederlands benefietspel
De regelingen conform het reglemenet inzake het Reglement Nederlands benefietspel


Sponsoring
Steunverlening aan de Stichting waarbij is overeengekomen dat de Stichting een tegenprestatie levert .

Stichting
De  Stichting Charity Support Foundation International, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 17137550 (KvK ZO Brabant) en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 
Supporter van de stichting Charity Support
Alle personen die zich als Supporter van de stichting Charity Support hebben opgegeven bij de Supportactie-loterij met de stichting Charity Support als begunstigde instelling. 

Artikel 2
Algemeen 
2.1  Op initiatief van de  stichting Charity Support Foundation International is een spel ontwikkeld, waarmee  instellingen op een ludieke en spannende wijze online kunnen worden gepromoot en financieel gesteund. De betreffende instelling kan al dan niet een goed doel zijn.
2.2 In geval de instelling een goed doel betreft wordt het spel aangeduid met 'Nationaal benefietspel' (url: nationaalbenefietspel.nl) of met 'National benefitgame' (url: nationalbenefit.org).
2.3 Als regel wordt het benefietspel voor een specifiek land georganiseerd.In die gevallen wordt  de aanduiding 'nationaal' en/of 'national' vervangen door een voorvoegsel die kenmerkend is voor het land waarvoor het spel is bestemd. Zo wordt  het spel voor de Nederlandse samenleving  aangeduid met het 'Nederlands benefietspel' met als url: nederlandsbenefietspel.nl of benefietspel.nl. 
2.4 In geval de instelling een comercieel bedrijf betreft wordt het ontwikkelde spel aangeduid met Nationaal online spel.
2.4. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van de Stichting en op iedere  tot stand gekomen Overeenkomst en uitvoering daarvan.
2.5. De Algemene Voorwaarden Nederlands Benefietspel,de Algemene voorwaarden Sponsors, de Privacy statement, en de 'Cookie statement'  de  maken deel uit van deze Algemene voorwaarden.
2.6. De toepasselijkheid van andersluidende voorwaarden  die met deze Algemene Voorwaarden in tegespraak zijn, wordt  van de hand gewezen.
2.7. Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgewezen.
2.8. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2..9. Vernietiging of nietigheid van een of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg  te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking  van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3 Steunverlening
3.1. Financiële ondersteuning van de Stichting is mogelijk, bijvoorbeeld door Sponsoring , met een Donatie of  een Legaat. De bijdrage wordt toegevoegd aan de algemene middelen van de  Stichting.
3.2 De bijdragen genoemd in 3.1 kunnen zijn geoormerkt door de steunverlener.
3.3. Met de steunverlener kan zijn overeengekomen dat de Stichting voor de steun een tegenprestatie levert.
3.4 Supporters van de Stichtig Charity Support kunnen gratis alle benefietspellen spelen die de stichting Charity Support heeft georganiseert. Zij kunnen daarbij alle prijzen winnen die voor alle spelers beschikbaar zijn gesteld.
3.5 Supporters van de stichting Charity Support geven toestemming dat de Grote Clubactie hun aanmelding en afmelding als supporter doorgeven aan de stichting Charity Support.

Artikel 4 Auteursrechten
De inhoud van onder het Auteursrecht vallende  bekendmakingen, door de Stichting verstrekt of openbaar gemaakt, mag niet zonder  toestemming van de Stichting worden vermenigvuldigd en/of worden  ingezet voor al dan niet commerciële doeleinden,tenzij met schriftelijke toestemming van
de Stichting.

Artikel 5.Aansprakelijkheid
5.1. De Stichting is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die is veroorzaakt door haar verstrekte informatie en/of gegeven adviezen en/of andere activiteiten. De wederpartij die daar gebruik van maakt doet dit voor eigenrekening en  risico.
5.2 De wederpartij vrijwaart de Stichting voor alle aanspraken van derden wegens product-aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat aan de wederpartij is geleverd binnen het kader van het Nederlandse Benefietspel.

Artikel 6 Wijziging Algemene Voorwaarden
6.1.De Stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen.
6.2. Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten door de Stichting schriftelijk worden vastgelegd.

Artikel 7 Geschillen en toepasselijk recht
7.1. Op alle overeenkomsten tussen de Stichting en de wederpartij waarop de Algemene Voorwaarden van toepassiing zijn, is uitsluitend Nederlandsrecht van toepassing
7.2. Alle geschillen welke tussen de Stichting en de wederpartij mochten ontstaan, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de  bevoegde rechter in door de Stichting te verkiezen  arrondissement.