Algemene voorwaarden Nederlands Benefietspel


Artikel 1
Toepasselijkheid

1.1 De Algemene Voorwaarden Nederlands benefietspel zijn van toepassing op elke Gebruiker van het Nederlands benefietspel.
1.2 De goede doelen, spelers, sponsors , donateurs, en alle andere personen en instellingen die betrokkenen zijn bij het Nederlands benefietspel worden gerekend  tot de Gebruikers.
1.3 De Algemene Voorwaarden Stichting CharitySupport en het Reglement Nederlands benefietspel maken deel uit van deze voorwaarden.
1.4 Niets van wat in deze Algemene Voorwaarden is opgeneomen ,is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten te verlenen aan derden.

Artikel2
Algemeen
2.1 Het Nederlands Benefietspel is een initiatief van de Stichting Charity Support Foundation International dat op internet online kan worden gespeeld, waarmee wordt beoogd goede doelen op een ludieke en spannende wijze te promoten en (financieel) te steunen.                                 1.2 2.2 Het  spel wordt aangeduid met 'Nationaal benefietspel' (met als url: nationaalbenefietspel.nl of benefietspel.nl).
2.3 Als regel wordt het benefietspel voor een specifiek land georganiseerd.In die gevallen wordt de aanduiding 'nationaal'  vervangen door een voorvoegsel die kenmerkend is voor het land waarvoor het spel is bestemd. Zo wordt het spel voor de Nederlandse samenleving  aangeduid met het 'Nederlands benefietspel' (met als url: nederlandsbenefietspel.nl of benefietspel.nl).
2.4 Beoogd wordt het Nederlands benefietspel 1 tot 4 keer per jaar als goededoelenactie te organiseren.                                                              2.5 2.5 Het Nederlands benefietspel wordt  gespeeld voor al dan niet wisselende  goede doelen en/of projecten en met al dan niet wisselende sponsors.
2.6 Non-profit-organisaties en profit-organisaties kunnen op eigen initiatief of op uitnodiging van de stichting Charity Support  het Nederlands benefietspel mede organiseren. In geval zij zelf het initiatief nemen dienen zij daartoe  aan de Stichting Charity Support een verzoek te richten om in samenwerkig met de stichting Charity Support, het Nederlands  benefietspel te organiseren.
2.7 Zowel een promotioneel als fondsenwervend benefietspel kan in samenwerking met een externe partner worden georganiseerd.De samenwerking zal op basis van een schrifteleijke overeenkomst worden gesloten.

2.8 Bij het organiseren van het Nederlands benefietspel wordt onderscheid gemaakt tussen promotionele  benefietspelen en  steunwervende benefietspelen. Promotionele benefietspellen hebben tot doel  het promoten van een of meer goede doelen en/of een idiëele visie. Steunwervende  benefietspelen hebben tot doel het promoten én financieel steunen van een of meer goede doelen.                                          2.9 De informatie die de Gebruiker geeft aan de stichting Charity Support mag geen:
- virussen bevatten, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur die een geautomatiseerd werk of gegevens kan beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen;
- op onwaarheden zijn gebaseerd of misleidend zijn;
-inbreuk maken op rechten van de stichting Charity Support en/of derden,waaronder intellectuele eiendomsrechen zoals,maar niet beperkt tot,auteirsrechten,databankrechten,merkrechten en octrooien of rechten met btrkking tot de bescherming van privacy
-in strijd zijn met enige wet,regeling,verordening of andere toepasslijke regelgeving.
- een commercieel karakter hebben, tenzij Charity Suport schriftelijk hiervoor toestemming heeft gegeven.                                                                                                                                                              - anderszins onrechtmatig zijn jegens CharitySupport en/of een derde.

Artikel 3                                                                                                                                                                                            Beschikbaar stelling van het Nederlands Benefietspel
3.1 De stichting Charity Support spant zich in de beschikbaarheid en kwaliteit van het Nederlands Benefietspel te waarborgen conform de eisen van goed vakmanschap en de geldende stand der techniek. De Stichting CharitySupport besteedt voortdurende aandacht en zorg aan de inhoud en samenstelling van de spelwebsite maar  geen 100% garantie ten aanzien van de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid ervan. 
3.2 Evenmin garandeert Charity Support dat het Nederlands Benefietspel altijd en zonder onderbreking, fouten of storingen toegankelijk is, dat gebreken altijd hersteld worden of dat het Nederlands Benefietspel en de server waarop die zich bevindt vrij zijn van virussen en ander besmettelijk en/of schadelijk materiaal.
3.3 Het Nederlands Benefietspel wordt van tijd tot tijd aangepast door de Stichting Charity Support, bijvoorbeeld wegens wensen van gebruikers, technologische ontwikkelingen en veranderingen van bedrijfsprocessen. Daarbij kunnen functies worden aangepast, aangevuld of verwijderd. 
3.4 Het Nederlands Benefietspel bevat applicaties, bestanden, gegevens en mogelijke andere materialen van derden. Ook bevat het spel links naar websites, producten en diensten van derden, zoals via hyperlinks, banners of buttons. De aanwezigheid van die materialen impliceert geen controle of goedkeuring,laat staan een garantie, ervan door de Stichting Charity Support. Evenmin staat de Stichting Charity Support in voor de inhoud van materialen van derden, voor de werkwijze van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers. Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de voorwaarden van die derden. 
3.5 Stichting Charity Support heeft mede gelet op het bepaalde in dit artikel  altijd en zonder opgave van redenen, bedoeld of onbedoeld, het recht de activiteiten van een gebruiker te beperken, een Account of een Nonprofitpagina te verwijderen en verwijderd te houden.      3.6 De stichting Charity Support is altijd gerechtigd de beschikbaarheid van het Nederlands benefietspel op te schorten, bijvoorbeeld wanneer dit noodzakelijk is in verband met door te voeren wijzigingen of in verband met preventief en/of correctief onderhoud. Voorts is de Stichting Charity Support te allen tijde, en in aanvulling op mogelijke andere (rechts-)middelen die zij heeft, gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het Nedrlands Benefietspel (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken dan wel de dienstverlening in het kader van de Stichting  Charity Support te beëindigen zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven en zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens de stichting ontstaat. De stichting Charity Support is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens gebruiker of derden voor enige schade ten gevolge van handelen en/of nalaten waartoe de Stichting Charity Support op grond van dit  artikel gerechtigd is.  

Artikel 4
 Accountbeheer

4.1 Om als speler aan het Nederlands Benefietspel deel te kunnen nemen moet  een Account worden aangemaakt. De Stichting Charity Support bepaalt naar eigen inzicht of zij een Account verstrekt. 
4.2 De Speler staat er jegens de Stichting Charity Support voor in dat de informatie die hij verstrekt, waaronder de persoonsgegevens , waar en juist zijn. Geen  Account mag worden aangemaakt op naam van een niet bestaande persoon. Het is ook niet toegestaan voor een andere persoon een Account aan te maken, tenzij die ander jou daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Die toestemming zal op eerste verzoek van Charity Support door de Speler en/of de verlener van de machting aan de Stichting Charity Support  dienen te worden overhandigd. 
4.3.Spelers moeten 18 jaar of ouder zijn. Door de acceptatie van deze Algemene Voorwaarden Nederlands benefietspel garandeer je dat je als speler  bovenbedoelde leeftijd hebt bereikt. 
4.4 Geregistreerden stemmen ermee in dat :
- de Stichting Charity Support de gegevens opslaat en gebruikt binnen het kader van het Nederlands benefietspel, zoals het beheer van een Account
-  niet meer dan één Account op zijn naam  te beheren,
- geen frauduleuze doeleinden na te streven met het oog op een beter spelresultaat of anderszins het Spel te beinvloeden,
- geen handelingen te verichten die het mogelijk maken het benefietspel te verstoren.
4.5 De Speler is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van zijn  Account en hij zal  anderen geen toegang verlenen tot het Spel met behulp van dat Account. De speler is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van al de activiteiten op de spelwebsite die vanuit zijn naam of Account worden verricht. In de periode voorafgaand aan het moment dat de Speler Charity Support op de hoogte stelt van enig ongeoorloofd gebruik van zijn Account, is hij aansprakelijk voor de gevolgen van het feit dat anderen zijn Account gebruiken, met of zonder toestemming of wetenschap van Speler. 
4.6 Een Account kan op elk gewenst moment door Charity Support worden opgeheven . Donaties die binnen het kader van het Nederlandse Online Spel zijn gedaan aan de stichting Charity Support worden  niet terugbetaald.

 

Artikel 5
Te begunstigen goede doel

5.1 Elke organisatie zonder winstoogmerk welke een sociaal doel nastreefd kan de stichting Charity Support verzoeken in aanmerking te komen om binnen het kader van het Nederlands Benefietspel als Begunstigd Goede doel te worden betrokken.
5.2 Stichtingen opgericht naar Nederlands recht met een ANBI-status en een bankrekening in Nederland komen in aanmerking om als begunstigde instelling betrokken te worden bij het Nederlands Benefietspel. De stichting Charity Support beslist of ook andere instellingen  daarvoor in aanmerking komen.
5.3 Charity Support laat zich bij haar beslissing om een te begunstigde instelling te kiezen , leiden door:

  • (a) de mate waarin de instelling bijdraagt aan een positieve verandering voor mens en/of maatschappij.
  • (b) de mate waarin de instelling op dat moment en/of in het verleden aan haar verplichtingen ten opzicht van de stichting Charity Support volldoet of heeft voldaan.
5.4.Op  verzoek van de stichting Charity Support wordt aanvullende informatie overhandigd, zoals – in de Nederlandse jurisdictie – een recent uittreksel KvK en kopie van de door de notaris verleden statuten. 
5.5 De te begunstigen instelling stemt ermee in dat de Stichting Charity Support de gegevens opslaat en gebruikt binnen het kader van  het operationele proces van het Nederlandse Benefietspel. . Het te begunstigen goede doel is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al haar gegeven informatie. 
5.6 De Stichting Charity Support behoudt zich het recht voor een te begunstigen goed doel van haar website te verwijderen en verwijderd te houden indien:
  • (a) de instelling handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden van de Stichting Charity Support; en/of
  • (b)  feiten of omstandigheden bekend zijn geworden met betrekking tot de instelling, die , waren zij aan de stichting Charity Support bekend geweest ten tijde van de presentatie op de spelwebsite de  aceptatie als te Begunstigen goed doel hadden geblokkeerd.
  • 5.7 Indien de Nonprofit door de stichting van de spelwebsite wordt verwijderd en verwijderd wordt gehouden, is de Nonprofit alsdan niet gerechtigd tot enige compensatie of schadevergoeding. 

6. Transacties via payment service provider

6.1 Gebruikers kunnen als inleg voor het spelen van een of meer rondes , online geld overmaken naar een te Begunstigen goed doel.. Betaling geschiedt via de Payment Service Provider Buckaroo bv, op 'een derde'  bankrekening van de stichting Charity Support.  Op de rechtsrelaties tussen enerzijds de Payment Service Provider Buckaroo bv en Speler en anderzijds de Payment Service ProviderBuckeroo bv en het Begunstigde Goede doel zijn de voorwaarden voor dienstverlening van de Payment Service Provider van toepassing welke door Payment Service Provider bekend worden gemaakt. 
6.2 Eenmaal gestorte geldovermakingen kunnen niet  worden teruggevorderd. 
 

7. Aansprakelijkheid

7.1 De Stchting Charity Support  is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de uitvoering, financiering, begroting van kosten, en monitoring, evaluatie en follow-up van Projecten ten behoeve van  Begunstigde Goede doelen. 
7.2 De stichting Charity Support is  gerechtigd een te begunstigen goed doel te verwijderen en verwijderd te houden. De stichting Charity Support is in dat geval niet gehouden tot enige compensatie of schadevergoeding aan Nonprofit en/of Donateurs en of andere Gebruikers. 
7.3 Voor zover wettelijk toegestaan sluit de Stichting Charity Support, waaronder in dit verband mede wordt verstaan de aan de Stichting CharitySupport gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van het Nederlands Benefietspel of een andere aan de website gekoppelde site.
7.4 Onverminderd het voorafgaande zal de stichting Charity Support meer in het bijzonder in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

  • (a) handelingen door de speler verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de  website  geplaatste informatie; en/of
  • (b) de onmogelijkheid het Nederlands Benefietspel te spelen en/of
  • (c) het bedoeld of onbedoeld niet beschikbaar zijn en/of verloren gaan van content, en/of
  • (d) het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is; en/of
  • (e) de manier waarop Begunstigde Goede doelen, spelers , Sponsors ,Supporters en/of Donateurs gebruik maken van de door de stichting Charity Support geleverde diensten en/of apparatuur en aanverwante voorzieningen. Met name zullen zij  de stichting Charity Support vrijwaren van aanspraken door derden welke betrekking hebben op de inhoud van door hen aangeleverde bestanden, gegevens en/of materialen die de Stichting Charity Support op haar website beschikbaar stelt.
7.5 Indien de Stichting Charity Support als gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming niettemin aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot de directe zaakschade die in onmiddellijk verband staat met de tekortkoming. De Stichting Charity Support is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten die de Stichting Charity Support verricht en of het gebruik van het Nederlands Benefiespel.   

Artikel 
Slotbepalingen

8.1 Onverminderd eventueel voor de stichting Charity Support bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst tussen de stichting en de Gebruiker te bewaren, is de stichting niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor hem/haar toegankelijk te houden. 
8.2 De stichting Charity Support heeft het recht deze Algemene Voorwaarden Nederlands benefietspl zonder kennisgeving vooraf aan de Gebruiker op elk gewenst moment aan te passen. De meest actuele versie van deze Algemene Voorwaarden zal zijn te raadplegen op de Spelwebsite . De Gebruiker heeft de verantwoordelijkheid de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen, teneinde ervoor te zorgen dat hij/zij bekend is met alle door Charity Support aangebrachte wijzigingen. Indien de Gebruiker het gebruik van het Nedrlands benefietspel voortzet na een of meer wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden impliceert dit dat hij/zij deze wijziging(en) onvoorwaardelijk en onherroepelijk aanvaardt. 
8.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlands taal gesteld. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze Algemene Voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn. 
8.4 Op verbintenissen met de stichting Charirty Support en op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
8.5 Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.  

Artikel 9
Sponsoring  

9.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven voor sponsoring van het Nederlands benefietspel door of vanwege de stichting Charity Support gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. 
9.2 Een sponsorovereenkomst komt schriftelijk tot stand. Pas nadat de sponsorbijdrage is overgemaakt op de bankrekening van de stichting Charity Support zal uitvoering geven worden aan de overeengekomen sponsorvermeldingen.. 
9.3 Aanvullingen en wijzigingen van de sponsorovereenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden. 
9.4 Opgegeven termijnen voor de levering  van Diensten door de stichting Charity Support dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 
9.5 Alle door de stichting Charity Support vermelde prijzen en tarieven voor sponsoring van een te organiseren benefietspel zijn  in euro’s.is vermeld. 
9.6 De  Stichting Charity Support is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. De aangekondigde prijswijzigingen gaan na bekendmaking op de spelwebsite, daarvan na 2 maanden in . 
9.7 De Sponsor is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen ingaande op de datum van inwerkingtreding van de wijziging. Opzegging dient bij aangetekend schrijven plaats te vinden.  

10. Betaling

10.1 De betalingsverplichting van de sponsor gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. 
10.2 Sponsor dient de facturen van de stichting Charity Support te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van14 dagen. 
10.3 Alle betalingen door Sponsor aan Charity Support worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Sponsor, ongeacht enige andere aanduiding door Sponsor. 
10.4 Indien Sponsor enige factuur van de stichting Charity Support niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Sponsor van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is.
10.5 Indien op de vervaldatum geen betaling is ontvangen, is een Sponsor die handelt uit naam van beroep of bedrijf, 1% rente per maand verschuldigd.
10.6 Indien Sponsor nalatig blijft het verschuldigde bedrag, verhoogd met de verschuldigde rente, overeenkomstig hierboven vermeld, te voldoen, is Sponsor aanmaningskosten van € 35,- exclusief BTW verschuldigd. 
10.7 Bij uitblijvende betaling zal Charity Support de vordering ter incasso uit handen geven. Klant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door de stichting Charity Support geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 238,- inclusief BTW. 
10.8 Indien Sponsor van mening is dat een factuur onjuist is, kan Sponsor zijn bezwaren uiterlijk binnen twee weken na de factuurdatum aan de Stichting Charity Support kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de stichting Charity Support een onderzoek instellen. Bij niet of niet tijdige ingediende bezwaren wordt het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag aangemerkt als juist en door Sponsor aanvaard. 
10.9 Indien Sponsor gebruik maakt van betaalmethode automatische incasso, zal de stichting Charity Support het verschuldigde bedrag automatisch incasseren van de opgegeven bankrekening. Sponsor is verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte bankgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het rekeningnummer en de tenaamstelling. 
10.10 Indien Sponsor  gebruik maakt van betaalmethode automatische incasso en de afschrijving laat storneren is hij administratiekosten verschuldigd.